TIPURI DE PETITII

Consilier juridic Cristian Dima

 

Asa cum am arătat, potrivit art. 2 din OG nr. 27/2002 privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.

Asadar din cuprinsul dispozitiilor legale mai sus evocate rezultă următoarele categorii de petitii:

a) Cererea;

b) Reclamaţia:

c) Sesizarea;

d) Propunerea.

În continuare urmează a prezenta asemănările si deosebirile dintre aceste categorii de petitii delimita categoriile de petitii.

Asemnările sunt următoarele:

a) toate tipurile de petitii mai sus enumerate sunt modalităti ale dreptului fundamental la petitonare;

b) ele cuprind solicitări adresate autoritătilor si institutiilor publice.

Deosebirile între tipurile de petitii enumerate mai sus sunt următoarele:

a) Cererea si propunerea au în vedere solicitări în care persoana care petitionează, fie solicită sprijinul autoritătii sau institutiei publice în vederea valorificării drepturilor si intereselor sale legitime, fie îmbunătătirea activitătii si a serviciilor prestate de autoritătile si institutiei publice, îmbunătătirea cadrului legislativ prin modificarea sau după caz modificarea si completarea unor acte administrative normative sau normative;

b) Reclamatia si sesizarea au în vedere solicitări cu privire la nerespectarea drepturilor si intereselor legitime ale petentului de către autoritătile si institutiile publice sau de către terti, eventualele încălcări ale dispozitiilor legale de către functionarii publici si personalul angajat cu contract de muncă a drepturilor si intereselor legitime ale petentului, inclusiv a dreptului de petitionare.

Sesizarea este acea modalitate a dreptului de petitionare prin care petentul sesizează încălcarea drepturilor sau intereselor legitime ale sale sau altor persoane de către autoritătile si institutiile publice sau terti – persoane fizice sau juridice. Reclamatia este acea modalitate a dreptului de petitionare prin care petentul sesizează o vătămare în concret a unui drept sau interes personal legitim de către autoritătile si institutiile publice sesizate fie prin nesolutionarea în termenul legal a petitiei, fie prin aceea că răspunsul formulat nu este complet si temeinic motivat, pecum modul de îndeplinire a competentelor autoritătii sau institutiei publice sesizate si a atributiilor de către personalul acesteia.

Desi OG nr. 27/2002 preglementează activitatea de solutionare a petitiilor de către autoritătile si institutiile publice, modelul de organizare a activitătii de solutionare a petitiilor a fost preluat si adaptat la realitătile concrete ale fiecărei entităti si de către mediul privat, multe din entitătile care nu se circumscriu notiunii de autorităti si institutii publice, astfel cum acestea sunt prevăzute de art. 2 organizând activitatea de solutionare a cererilor, reclamatiilor, sesizărilor si propunerilor adresate de persoanele fizice si juridice în legătură cu obiectul lor de activitate, potrivit unor proceduri proprii.

Este demn de mentionat că pentru anumite petitii legea a stabilit proceduri de solutionare diferite de prevederile OG nr. 27/2002, proceduri care se aplică prioritar acelor cerereri adresate autoritătilor sau institutiilor publice.

Cu titlu de exemplu enumerăm aici cererea de emitere a certificatului de urbanism sau cererea de emitere a autorizatiei de construire pentru care Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare a stabilit o procedură specială de solutionare a acestora.

Digg This
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s