Filtrarea apei “potabile” – O necesitate sau un moft

Stim cu totii ca apa de la robinet nu mai are de mult calitatea de “POTABILA” in adevaratul sens al cuvantului, decat in foarte putine cazuri.

Am aratat intr-un alt articol “binefacerile apei” imbuteliate la P.E.T. sau plastic asa ca, pe termen lung aceasta solutie e cea mai proasta posibila, asta daca va intereseaza sanatatea dvs.

O initiativa comerciala si probabil menita sa creasca vanzarile unei anumite companii este cea de pe site-ul http://www.legea-apei.ro/ ceea ce dovedeste in mod clar ca bem dar nu stim ce bem de fapt.

Sigur insa este faptul ca platim aceasta apa, etichetata ca fiind potabila – dupa pret cel putin, fie ca este calda sau rece desi, nu mai este de mult timp cea ce ar trebui sa fie!

 

Dar sa citim textul legii apei potabile (text redat integral):

LEGE nr. 458 din 8 iulie 2002 privind calitatea apei potabile

Textul actului publicat în M.Of. nr. 552/29 iul. 2002

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta lege reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă.

Art. 2. – În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:

a) orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;

b) toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită.

2. Prin sistem de distribuţie sau instalaţie interioară se înţelege totalitatea conductelor, garniturilor şi dispozitivelor instalate între robinete de apă utilizată în mod normal pentru consumul uman şi reţeaua de distribuţie exterioară, dar numai atunci când acestea nu intră în responsabilitatea furnizorului de apă, în calitatea sa de producător şi/sau distribuitor de apă, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 3. – (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape:

a) apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

b) apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice.

(2) Se exceptează de la prevederile prezentei legi:

a) apa destinată exclusiv utilizărilor în condiţii speciale, pentru care Ministerul Sănătăţii şi Familiei se declară satisfăcut de calitatea acesteia, şi care nu influenţează, direct sau indirect, sănătatea consumatorilor cărora le este destinată;

b) apa potabilă provenind de la producător de apă individual, care furnizează mai puţin de 10 m3 în medie/zi sau care deserveşte mai puţin de 50 de persoane, cu excepţia cazului în care apa este produsă ca parte a unei activităţi comerciale sau publice.

(3) Pentru cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va informa populaţia în cauză asupra acestor exceptări şi asupra oricărei măsuri ce poate fi luată în vederea protejării sănătăţii de efectele adverse rezultate din orice fel de contaminare a apei potabile. În situaţia în care se evidenţiază că prin calitatea ei o astfel de apă ar putea constitui un potenţial pericol pentru sănătate, populaţiei afectate i se vor face de îndată recomandările de rigoare, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

CAPITOLUL II
Condiţii de calitate

Art. 4. – (1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, îndeplinind următoarele condiţii:

a) să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană;

b) să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1;

c) să respecte prevederile art. 5-8 şi 10.

(2) Măsurile de aplicare a prezentei legi nu trebuie să conducă, direct sau indirect, la deteriorarea calităţii reale a apei potabile, care să afecteze sănătatea umană, ori la creşterea gradului de poluare a apelor utilizate pentru obţinerea apei potabile.

Art. 5. – (1) Calitatea apei potabile destinate consumului uman trebuie să corespundă valorilor stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1. În privinţa parametrilor prevăzuţi în tabelul 3 din anexa nr. 1, valorile lor sunt stabilite în scopul evaluării calităţii apei potabile în programele de monitorizare şi în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 8.

(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei aprobă valori pentru parametrii suplimentari, care nu sunt incluşi în anexa nr. 1, la propunerea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, acolo unde măsurile de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul unui judeţ sau al municipiului Bucureşti ori pe o parte din teritoriul acestora o impun. Valorile stabilite trebuie să respecte condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).

Art. 6. – (1) Calitatea apei potabile este corespunzătoare când valorile stabilite pentru parametri sunt în conformitate cu anexa nr. 1, în următoarele puncte de prelevare a probelor:

a) la robinetul consumatorului şi la punctul de intrare în clădire, în cazul apei potabile furnizate prin reţeaua de distribuţie;

b) la punctul de curgere a apei din cisternă, în cazul apei potabile furnizate în acest mod;

c) în punctul în care apa se pune în sticle sau în alte recipiente, în cazul apei potabile îmbuteliate;

d) în punctul din care apa este preluată în procesul de producţie, în cazul apei utilizate în industria alimentară.

(2) Dacă în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a) se constată că valorile parametrilor nu se încadrează în valorile stabilite pentru parametri, în conformitate cu anexa nr. 1, din cauza sistemului de distribuţie interioară sau a modului de întreţinere a acestuia se consideră că au fost îndeplinite obligaţiile ce revin producătorului, respectiv distribuitorului, cu excepţia situaţiei în care apa este furnizată direct publicului, precum: unităţi de învăţământ, unităţi de asistenţă medicală, instituţii socioculturale şi cantine.

(3) În cazul constatării situaţiei prevăzute la alin. (2) autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, producătorii, distribuitorii şi consumatorii, după caz, se informează prin notificare scrisă să ia măsurile corespunzătoare de remediere şi întreţinere a reţelei de distribuţie, respectiv a sistemului de distribuţie interioară, şi care sunt măsurile suplimentare necesare pentru prevenirea îmbolnăvirii.

CAPITOLUL III
Monitorizare

Art. 7. – (1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător, distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, conform cerinţelor minime din anexa nr. 2.

(3) Producătorii, distribuitorii sau utilizatorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori individual, prin îmbuteliere în sticle sau alte recipiente, pentru industria alimentară, vor asigura monitorizarea curentă, de control al apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecţiei, şi al calităţii apei potabile produse, distribuite şi utilizate.

(4) Procedurile pentru monitorizarea prevăzută la alin. (3) vor fi stabilite în conformitate cu Normele de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile, iar programul de monitorizare trebuie să fie avizat de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

(5) Laboratoarele care efectuează monitorizarea apei potabile vor respecta specificaţiile prevăzute în anexa nr. 3, referitoare la modul de analiză a parametrilor stabiliţi.

(6) Se pot utiliza şi alte metode de analiză în afara celor prevăzute în anexa nr. 1, dacă se probează că rezultatele obţinute sunt comparabile. Laboratoarele care au recurs la metode alternative vor prezenta toate informaţiile de validare a acestora, conform anexei nr. 3. Pentru parametrii prevăzuţi la pct. 2 şi 3 din anexa nr. 3 se poate utiliza orice altă metodă de analiză, dacă aceasta întruneşte cerinţele stabilite.

(7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate decide efectuarea unei monitorizări suplimentare dacă există dovezi care atestă prezenţa în apă a unor substanţe sau microorganisme, care nu au fost stabilite ca parametri în conformitate cu anexa nr. 1 şi care pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană. Monitorizarea suplimentară se realizează individualizat pentru fiecare substanţă sau microorganism în cauză.

CAPITOLUL IV
Măsuri de remediere şi restricţii în utilizare

Art. 8. – (1) Neîncadrarea în valorile stabilite pentru parametrii prevăzuţi în anexa nr. 1 este analizată imediat de către autoritatea de sănătate publică care efectuează inspecţia şi controlul calităţii apei potabile, precum şi de către producătorii, distribuitorii şi utilizatorii implicaţi, în scopul identificării cauzei.

(2) Dacă prin toate măsurile luate pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (1) apa potabilă nu întruneşte valorile stabilite pentru parametri în conformitate cu anexa nr. 1, se aplică prevederile art. 6 alin. (2), iar autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune luarea de urgenţă a măsurilor de remediere necesare restabilirii calităţii apei. Se acordă prioritate acţiunilor corective pentru parametrii a căror depăşire reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.

(3) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune interzicerea sau restricţionarea utilizării apei potabile, fie că s-au înregistrat sau nu neconformităţi faţă de valorile parametrilor, dacă apa potabilă constituie un pericol pentru sănătatea umană şi verifică dacă au fost luate toate măsurile necesare pentru protejarea sănătăţii umane. În astfel de cazuri consumatorii trebuie să fie informaţi de îndată şi primesc toate recomandările ce se impun.

(4) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu alte instituţii şi servicii publice competente vor decide ce tip de măsură dintre cele prevăzute la alin. (3) se aplică, ţinând seama de riscurile pentru sănătatea populaţiei generate de întreruperea aprovizionării cu apă potabilă sau de restricţii în utilizarea acesteia.

(5) Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Administraţiei Publice stabilesc normele metodologice pentru acordarea asistenţei de specialitate, în vederea aplicării prevederilor alin. (3) şi (4), în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) În cazul neconformităţii cu valorile parametrilor sau cu specificaţiile prevăzute în tabelul 3 din anexa nr. 1, autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, analizează dacă această neconformitate reprezintă un risc pentru sănătatea populaţiei şi va dispune măsurile de remediere necesare pentru restabilirea calităţii apei în scopul protejării sănătăţii.

(7) În orice situaţie în care sunt luate măsuri de remediere autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dispune informarea consumatorilor, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea valorilor parametrilor nu are însemnătate pentru sănătatea acestora.

CAPITOLUL V
Derogări

Art. 9. – (1) Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba, la solicitarea autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, derogări pe o perioadă determinată de la valorile parametrilor stabiliţi în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2) sau cu tabelul nr. 2 din anexa nr. 1 până la o valoare ce va fi stabilită şi aprobată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, luându-se în considerare riscul pentru sănătate şi alternativele de aprovizionare cu apă potabilă a populaţiei din zona respectivă. Derogările vor fi limitate la o perioadă cât mai scurtă şi nu vor depăşi o durată de 3 ani. În situaţia în care autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, solicită prelungirea derogării, se va înainta Ministerului Sănătăţii şi Familiei analiza situaţiei şi motivarea solicitării de obţinere a celei de-a doua derogări. Pentru o a doua derogare nu se va depăşi termenul de 3 ani.

(2) În cazuri excepţionale Ministerul Sănătăţii şi Familiei poate aproba o a treia derogare pentru o perioadă care, de asemenea, nu va depăşi 3 ani. Decizia pentru o astfel de cerere va fi luată de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în termen de 3 luni de la depunerea solicitării.

(3) Pentru orice derogare acordată în conformitate cu alin. (1) şi (2) trebuie specificate următoarele:

a) motivele derogării;

b) parametrul în cauză, rezultatele relevante ale monitorizării anterioare şi valoarea maximă permisă prin derogare;

c) zona geografică, cantitatea de apă furnizată zilnic, mărimea populaţiei afectate şi eventualele consecinţe asupra întreprinderilor producătoare de alimente;

d) schema de monitorizare adecvată;

e) un rezumat al planului măsurilor de remediere necesare, ce va include un calendar al activităţilor şi o estimare a costului de evaluare a situaţiei;

f) durata derogării.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică dacă autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, consideră că nerespectarea valorii parametrilor nu prezintă risc pentru sănătate şi dacă măsurile luate în conformitate cu art. 8 alin. (2) sunt suficiente pentru remedierea deficienţei în termen de 30 de zile. În această situaţie Ministerul Sănătăţii şi Familiei stabileşte, împreună cu alte autorităţi implicate, numai o valoare maxim admisă a parametrilor în cauză şi durata necesară pentru remedierea deficienţei.

(5) Prevederile alin. (4) nu se mai aplică dacă într-un sistem de aprovizionare cu apă potabilă se constată pentru un parametru o valoare necorespunzătoare valorii stabilite pentru acel parametru o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive în ultimele 12 luni.

(6) Autorităţile de sănătate publică şi autorităţile administraţiei publice locale din teritoriul pentru care s-a recurs la derogările prevăzute în acest articol vor informa populaţia afectată despre aceste derogări şi despre condiţiile de gestionare a acestora, în termen de 48 de ore de la confirmare. Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor asigura acordarea de asistenţă grupurilor de populaţie vulnerabile, pentru care derogarea implică un risc special. Aceste obligaţii nu se vor aplica în cazurile prevăzute la alin. (4), cu excepţia situaţiilor în care autorităţile implicate decid contrariul.

(7) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepţia derogărilor prevăzute la alin. (4), va informa Ministerul Sănătăţii şi Familiei, în termen de 60 de zile, asupra oricărei derogări referitoare la un sistem individual de aprovizionare cu apă potabilă care furnizează mai mult de 1.000 m3 în medie/zi sau aprovizionează mai mult de 5.000 de persoane, inclusiv cu privire la specificaţiile prevăzute la alin. (3).

(8) Prevederile alin. (1)-(7) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente.

CAPITOLUL VI
Asigurarea calităţii tehnologiilor de tratare,
echipamentelor, substanţelor şi materialelor
care vin în contact cu apa potabilă

Art. 10. – (1) Nici o substanţă sau material utilizat în instalaţiile de producere, distribuţie, îmbuteliere, transport sau stocare a apei potabile nu trebuie să se regăsească în concentraţii mai mari decât este necesar scopului pentru care a fost utilizat şi nu trebuie să lase în apa potabilă, direct sau indirect, compuşi ori impurităţi care să diminueze protecţia sănătăţii.

(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Industriei şi Resurselor vor elabora, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme privind testarea materialelor şi substanţelor care vin în contact cu apa potabilă.

(3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va elabora în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, procedura de autorizare sanitară a instalaţiilor de îmbuteliere a apei potabile în sticle sau alte recipiente.

(4) Punerea în consum a apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente se face cu respectarea prevederilor legale privind ambalarea şi etichetarea produselor alimentare.

CAPITOLUL VII
Informarea şi raportarea

Art. 11. – (1) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, trebuie să asigure disponibilitatea informaţiei în ceea ce priveşte calitatea apei potabile, avizarea consumatorilor despre posibilele efecte asupra sănătăţii şi despre măsurile de remediere luate sau care se impun a fi luate de către autorităţile competente ori de către consumatorii în cauză. Informaţia trebuie să fie corectă, clară, furnizată la timp şi actualizată.

(2) În scopul informării consumatorilor Ministerul Sănătăţii şi Familiei, prin Institutul de Sănătate Publică Bucureşti, întocmeşte şi publică, o dată la 3 ani, Raportul naţional asupra calităţii apei potabile, care va cuprinde cel puţin:

a) sistemele de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, care furnizează în medie o cantitate de apă mai mare de 1.000 m3/zi sau care deservesc mai mult de 5.000 de persoane;

b) situaţia pe o perioadă de 3 ani consecutivi, publicarea efectuându-se la sfârşitul celui de-al treilea an;

c) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7).

(3) Informaţiile necesare pentru întocmirea Raportului naţional asupra calităţii apei potabile vor fi raportate Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

(4) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor furniza autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, informaţiile necesare întocmirii Raportului naţional asupra calităţii apei potabile.

(5) Producătorii şi utilizatorii de apă potabilă vor înregistra şi vor păstra datele privind calitatea apei potabile care este produsă, distribuită şi utilizată conform prevederilor Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

(6) Producătorii de apă potabilă distribuită prin sistem public trebuie să asigure accesul populaţiei la datele privind calitatea apei potabile produse, să permită inspecţia de către reprezentanţii populaţiei la orice oră acceptabilă, la cel puţin un birou de relaţii cu publicul, să afişeze programul şi numărul de telefon la care se pot obţine date despre calitatea apei potabile produse şi distribuite.

(7) Datele privind calitatea apei potabile sunt disponibile fără plată pentru populaţia deservită de producător, respectiv de distribuitor. Pentru persoanele fizice sau juridice, altele decât cele din zona de aprovizionare a producătorului, respectiv a distribuitorului, se pot percepe taxe pentru obţinerea informaţiilor privind calitatea apei potabile.

(8) Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, împreună cu producătorii, respectiv distribuitorii de apă potabilă, întocmesc şi publică anual, Raportul judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, privind calitatea apei potabile, care va cuprinde:

a) sistemele publice de aprovizionare cu apă potabilă, colective sau individuale, inclusiv cele care furnizează în medie o cantitate de apă mai mică de 10 m3/zi sau care deservesc mai puţin de 50 de persoane;

b) informaţiile minime cuprinse în raport trebuie să includă cel puţin aspectele la care se referă art. 3 alin. (2), art. 5 alin. (2), art. 8 şi art. 9 alin. (6) şi (7);

c) situaţia pe o perioadă de un an, publicarea efectuându-se la sfârşitul anului respectiv.

CAPITOLUL VIII
Contravenţii şi sancţiuni

Art. 12. – (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea materială, civilă, disciplinară, contravenţională sau penală, după caz.

(2) În perioada de implementare a prevederilor prezentei legi neconformarea la unii dintre parametrii de calitate a apei potabile de către un producător, respectiv distribuitor de apă potabilă prin sistem public, nu se sancţionează conform Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, decât în situaţia în care nu au fost respectate planul şi calendarul activităţilor de conformare a respectivului producător ori distribuitor. Neconformarea la parametrii respectivi nu trebuie să pună în pericol starea de sănătate a consumatorilor.

CAPITOLUL IX
Dispoziţii finale

Art. 13. – (1) Ministerul Administraţiei Publice va lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea parametrilor de calitate a apei potabile produse şi distribuite prin sisteme publice, respectiv colective, până în anul 2020. Ministerul Administraţiei Publice va întocmi şi va centraliza planul, calendarul şi costul activităţilor de conformare, în termen de un an de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va lua toate măsurile necesare pentru a asigura monitorizarea de audit al calităţii apei potabile, conform cerinţelor prezentei legi, în termen de 3 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Ministerul Sănătăţii şi Familiei va întocmi planul, calendarul şi costurile activităţilor de monitorizare de audit al calităţii apei potabile în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Producătorii, respectiv utilizatorii de apă în sistem individual, vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege, în termen de 10 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(5) Producătorii de apă îmbuteliată vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi de lege, în termen de un an de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Producătorii, respectiv utilizatorii de apă din industria alimentară, care au surse proprii, vor lua măsurile necesare pentru asigurarea parametrilor de calitate prevăzuţi în prezenta lege, în termen de 2 ani de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(7) Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor va întocmi şi va centraliza planul şi calendarul activităţilor de conformare la prevederile prezentei legi a producătorilor, respectiv utilizatorilor de apă din industria alimentară, în termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 14. – (1) În situaţiile excepţionale şi pentru zonele geografice bine definite se va înainta Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei o cerere specială pentru prelungirea perioadei de conformare. Perioada de prelungire nu trebuie să depăşească 3 ani. La sfârşitul perioadei de prelungire se va efectua evaluarea situaţiei, care va fi înaintată Comisiei de igienă a Ministerului Sănătăţii şi Familiei, care poate decide, pe baza acestei evaluări, o altă perioadă de prelungire, de maximum 3 ani.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică apei potabile îmbuteliate în sticle sau în alte recipiente.

Art. 15. – Anexele nr. 1 şi 3 se actualizează periodic prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. – Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.

Art. 17. – (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice alte dispoziţii contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(2) din Constituţia României.

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

Bucureşti, 8 iulie 2002.
Nr. 458.


ANEXA Nr. 1

PARAMETRI DE CALITATE
ai apei potabile

1. Parametri de calitate Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori.

2. Valorile concentraţiilor maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt cele prevăzute în tabelele 1A, 1B, 2 şi 3.

Tabelele 1A, 1B, 2, 3

…………………………………………………………………………..

*) Metode de analiză care nu sunt acoperite de standarde româneşti (STAS) sau ISO ori care nu sunt preluate ca standarde româneşti (SR ISO) şi care urmează să fie stabilite ulterior.

NOTĂ:

1) Valoarea se referă la concentraţia în apă a monomerului rezidual, calculată conform specificaţiilor privind concentraţia maximă eliberată de către polimer în contact cu apa. Staţiile de tratare vor notifica autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, utilizarea compusului în procesul de tratare a apei pentru potabilizare.

2) Unde este posibil, valoarea concentraţiei trebuie să fie cât mai joasă, fără a compromite eficienţa dezinfecţiei. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d) respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 žg/l.

3) Valoarea se aplică la o probă de apă prelevată de la robinetul consumatorului printr-o metodă de prelevare adecvată, astfel încât să fie reprezentativă pentru cantitatea medie săptămânală ingerată de către consumator. Metoda de monitorizare trebuie să ţină seama şi de frecvenţa concentraţiilor maxime care pot cauza efecte asupra sănătăţii.

4) Pentru cupru se acceptă valoarea 2,0 mg/l, dacă reţeaua de distribuţie are componente din cupru, cu respectarea celor menţionate la pct. 3.

5) Compuşii specificaţi sunt: benzo(b)fluorantren, benzo(k)fluorantren, bezo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-cd)piren.

6) Se va aplica următoarea formulă:

[nitrat]	[nitrit]
_________  +	________ <= 1
  50		  3

în care concentraţiile de nitraţi şi nitriţi sunt exprimate în mg/l.

7) Prin pesticide se înţelege: insecticide, erbicide, fungicide, nematocide, acaricide, algicide, rodendicide, slimicide organice, compuşi înrudiţi (ca de exemplu: regulatori de creştere) şi metaboliţii relevanţi, produşii de degradare şi de reacţie. Se vor monitoriza numai pesticidele presupuse prezente în sursa de apă.

8) Concentraţia se referă la fiecare compus individual. Pentru aldrin, dieldrin, heptaclor şi heptaclor epoxid, concentraţia maximă este 0,030 mg/l.

9) Prin Pesticide-Total se înţelege suma tuturor compuşilor individuali, detectaţi şi cuantificaţi în urma procedurii de monitorizare.

10) Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d) respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 15 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 25 žg/l. 11) Concentraţia totală a THM trebuie să fie cât mai mică, fără a compromite dezinfecţia. Compuşii individuali specificaţi sunt: cloroform, bromoform, dibromoclormetan, bromdiclormetan. Pentru apa la care se referă art. 6 alin. (1) lit. a), b) şi d) respectarea în practică a valorii se va realiza în maximum 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, în primii 5 ani acceptându-se o valoare de 150 žg/l pentru concentraţia totală a THM.

Tabel 3

…………………………………………………………………………..

*) Metode de analiză care nu sunt acoperite de standarde româneşti (STAS) sau preluate ca standarde româneşti (SR ISO) şi urmează a fi stabilite ulterior.

NOTĂ:

1) Pentru apa îmbuteliată unitatea de măsură este număr/250 ml.

2) Acest parametru va fi măsurat numai pentru sistemele de aprovizionare care furnizează mai mult de 10.000 m3 pe zi.

3) Apa nu trebuie să fie agresivă.

4) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene, ca de exemplu: criptosporidium.

5) Acest parametru se va analiza când nu se poate sau nu este prevăzută determinarea COT.

6) Pentru apa plată îmbuteliată valoarea minimă poate fi redusă până la 4,5 unităţi de pH. Pentru apa îmbuteliată care conţine în mod natural sau este îmbogăţită cu bioxid de carbon, valoarea pH poate fi mai mică.

7) Pentru apa rezultată din tratarea unei surse de suprafaţă nu se va depăşi 1,0 UNT (unităţi nefelometrice de turbiditate) înainte de dezinfecţie.

8) Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3.

9) Doza efectivă totală de referinţă acceptată pentru un adult corespunde unui consum zilnic de 2 litri apă potabilă pe o durată de un an. Monitorizarea tritiului şi a radioactivităţii în apa potabilă se face în cazul în care nu există datele necesare pentru calcularea dozei efective totale. În situaţia în care este demonstrat pe baza unor monitorizări efectuate anterior că nivelurile de tritiu la doza efectivă totală de referinţă sunt cu mult inferioare valorii parametrice, se poate renunţa la monitorizarea tritiului. 10) Exclusiv tritiu, potasiu-40, radon şi descendenţii radonului. Frecvenţa, metodele şi localizările pentru monitorizare vor fi stabilite conform anexei nr. 2 pct. 1.3. 11) Caracterizarea calităţii apei din punct de vedere al conţinutului radioactiv se face prin măsurarea activităţii alfa şi beta globală. În cazul în care valoarea de referinţă este depăşită, este necesară determinarea activităţii specifice a radionuclizilor, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.


ANEXA Nr. 2

MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT

1. Monitorizarea de control

1.1. Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile, produsă şi distribuită, despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege.

1.2. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri:

Aluminiu1)
Amoniu
Bacterii coliforme
Culoare
Concentraţia ionilor de hidrogen (pH)
Conductivitate
Clorul rezidual liber2)
Clostridium perfringens3)
Escherichia coli
Fier1), 4)
Gust
Miros
Nitriţi5)
Oxidabilitate6)
Pseudomonas aeruginosa7)
Sulfuri şi hidrogen sulfurat8)
Turbiditate
Număr de colonii dezvoltate7) (22oC şi 37oC)

NOTĂ:

1) Numai acolo unde este folosit cu rol de coagulant.

2) Clorul rezidual liber trebuie să reprezinte minimum 80% din clorul rezidual total.

3) Acest parametru trebuie monitorizat atunci când sursa de apă este de suprafaţă sau mixtă, iar în situaţia în care este decelat trebuie investigată şi prezenţa altor microorganisme patogene, ca de exemplu criptosporidium.

4) Se vor determina ferobacteriile la staţiile de tratare unde se practică deferizarea apei.

5) Se va determina numai acolo unde este utilizat clorul sau substanţele clorigene pentru dezinfecţie.

6) Se va determina în situaţia în care dotarea tehnică nu permite determinarea COT.

7) Se va determina numai pentru apa îmbuteliată.

8) Se va determina numai în situaţia în care se practică desulfurizarea apei.

1.3. Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului vor decide în termen de 180 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, frecvenţa, metodele şi localizările cele mai relevante pentru punctele de monitorizare din anexa nr. 2, luând în considerare prevederile importante existente în legislaţia din acest domeniu sau rezultatele obţinute din programele corespunzătoare de monitorizare.

1.4. Autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, poate completa lista de la pct. 1.2 cu alţi parametri relevanţi pentru condiţiile locale şi/sau pentru tehnologiile de tratare.

2. Monitorizarea de audit

2.1. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme.

2.2. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art. 5, în care autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, a stabilit că, pentru o perioadă determinată de către ea, un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite.

2.3. Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

3. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză a apei potabile, distribuită prin sistem public, rezervor mobil sau folosită ca sursă în industria alimentară se face conform tabelului 1A.

3.1. Probele trebuie prelevate din punctele de conformare definite la art. 6 alin. (1) pentru a se asigura că apa potabilă îndeplineşte cerinţele prezentei legi. Prelevarea probelor din reţeaua de distribuţie dintr-o zonă de aprovizionare sau de la staţia de tratare, pentru determinarea unui anumit parametru, se face numai dacă se poate demonstra că prin prelevare nu are loc nici o modificare adversă a valorii măsurate pentru parametrul în cauză.

*) Tabelul 1A este reprodus în facsimil.

Tabelul 1A

…………………………………………………………………………..

NOTĂ:

1) Prin zonă de aprovizionare se înţelege o suprafaţă geografic delimitată în care apa potabilă provine din una sau mai multe surse şi în care calitatea apei poate fi considerată ca fiind aproximativ uniformă.

2) Volumele de apă sunt calculate ca medii pe perioada unui an. Pentru determinarea numărului minim de probe de apă ce trebuie prelevate dintr-o zonă de distribuţie poate fi utilizat numărul locuitorilor în locul volumului de apă produs sau distribuit, luându-se în considerare un consum de 200 l/cap de locuitor/zi.

3) În situaţii de distribuţie intermitentă de scurtă durată şi în cazul apei distribuite din cisterne numărul de probe va fi stabilit de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

4) Numărul de probe şi parametrii stabiliţi în anexa nr. 1 pot fi reduşi de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, dacă:

a) rezultatele analizelor efectuate pe probele prelevate pe o perioadă de cel puţin 2 ani succesivi sunt constante şi semnificativ mai bune decât cele prevăzute în anexa nr. 1;

b) nu a intervenit nici un factor suplimentar cu potenţial de a afecta calitatea apei. Frecvenţa de prelevare şi analiză nu poate fi redusă atât cât să conducă la prelevarea a mai puţin de 50% din numărul total de probe prevăzute în tabel, cu excepţia situaţiei de la pct. 6.

5) Punctele şi frecvenţa de prelevare, atât cât este posibil, vor fi alese şi distribuite uniform în timp şi spaţiu.

6) Frecvenţa de prelevare şi numărul de probe vor fi decise de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.

4. Frecvenţa minimă de prelevare şi analiză pentru apa potabilă îmbuteliată se face conform tabelului 1B.

Tabel 1B

…………………………………………………………………………..

ANEXA Nr. 3

SPECIFICAŢII
pentru analiza parametrilor

Laboratoarele în care se efectuează analiza probelor de apă pentru monitorizare trebuie să aibă asigurat controlul calităţii analitice şi să fie supuse periodic unui control efectuat de un laborator aprobat de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru acest domeniu.

1. Parametrii pentru care metodele de analiză sunt specificate:

Bacterii coliforme şi [Escherichia coli (E. coli)]
Enterococi (Streptococi fecali)
Pseudomonas aeruginosa
Numărul de colonii la 22oC
Numărul de colonii la 37oC
Clostridium perfringens.

Filtrarea prin membrană, urmată de incubarea anaerobă a membranei pe agar m-PC (Nota 1) la 44oC š 1o C pentru 21 š 3 ore. Se numără coloniile de culoare galbenă opac care virează în roz sau roşu după expunerea la vapori de hidroxid de amoniu timp de 20-30 de secunde.

NOTĂ:

Compoziţia mediului de agar m-PC este:

Mediu de bază
Triptoză 			30 g
Extract de drojdie	 	20 g
Sucroză				 5 g
Hidroclorit de L-cisteină	 1 g
MgSO4 " 7H2O 0,1 g
Roşu de bromcresol 		40 mg
Agar 				15 g
Apă 			    1.000 ml.
Se dizolvă ingredientele mediului bazal, se corectează
pH la 7,6 şi se autoclavează la 121o C timp de 15 minute.
Se răceşte şi se adaugă:
D-cicloserină 				400 mg
Polimixină-B sulfat			 25 mg
Indosil-§-D-glucozid			 60 mg
0,5% soluţie sterilizată şi filtrată 	 20 ml
de difosfat de fenoftaleină
4,5% FeCl3 " 6H2O filtrată şi sterilizată 2 ml.

2. Parametrii pentru care sunt specificate caracteristicile de performanţă

2.1. Metoda de analiză folosită trebuie să fie capabilă să măsoare cel puţin o concentraţie egală cu valoarea parametrului (CMA). Pentru următorii parametri caracteristicile de performanţă specificate sunt: acurateţea, precizia şi limita de detecţie:

___________________________________________________________
Parametrul	Acurateţea  Precizia 	Limita de detecţie
		% 		%		 %
		din CMA1)   din CMA2) 	  din CMA3)
___________________________________________________________
Acrilamidăa)
Aluminiu 		10 		10 		10
Amoniu 			10 		10 		10
Arsen 			10 		10 		10
Benzen 			25 		25 		25
Benz(a)piren 		25 		25 		25
Bor 			10 		10 		10
Bromaţi 		10 		10 		10
Cadmiu 			10 		10 		10
Cloruri 		10 		10 		10
Clorură de vinila)
conductivitate 		10 		10 		10
Crom 			10 		10 		10
Cupru 10 10 10
cianuri (totale)4) 	10 		10 		10
Cianuri (libere) 	10 		10 		10
1,2-dicloretan 		25 		25 		10
Epiclorhidrinăa)
Fluor 			10 		10 		10
Hidrocarburi policiclice
aromatice5) 	    25 		25 		25
Mangan 			10 		10 		10
Mercur 			10 		10 		10
Nichel 			10 		10 		10
Nitraţi 		10 		10 		10
Nitriţi 		10 		10 		10
Oxidabilitate6) 		25 		25		25
Pesticide7) 		25 		25 		25
Plumb 			10 		10 		10
Seleniu 		10 		10 		10
Sodiu 			10 		10 		10
Stibiu 			25 		25 		25
Sulfat 			10 		10 		10
Tetracloretan8) 		25 		25 		10
Tricloretenă8) 		25 		25 		10
Trihalometani5)- 	25 		25 		10

TOTAL: ___________________________________________________________

a) Condiţii: controlul concentraţiei conform specificaţiei de producţie.

NOTĂ:

1) Acurateţea este eroarea sistematică şi este exprimată ca diferenţa dintre valoarea medie a unui număr mare de determinări repetate şi valoarea adevărată (definiţie ISO 5725).

2) Precizia este eroarea aleatoare şi este exprimată ca deviaţia standard a dispersiei rezultatelor faţă de o valoare medie (definiţie ISO 5725).

3) Limita de detecţie este considerată a fi:

a) o valoare de 3 ori mai mare decât deviaţia standard asociată unui număr de determinări, pentru o probă simplă de apă conţinând o concentraţie mică a parametrului; sau

b) o valoare de 5 ori mai mare decât deviaţia standard a unei probe martor pentru fiecare serie de probe.

4) Metoda va determina cianurile totale sub toate formele.

5) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 25% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

6) Oxidarea va fi efectuată timp de 10 minute la 100oC în mediu acid, folosind permanganat de potasiu.

7) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru fiecare pesticid şi depind de pesticidul respectiv. În prezent această limită de detecţie nu este realizabilă pentru toate pesticidele, dar trebuie să constituie un obiectiv de realizat.

8) Caracteristicile de performanţă se aplică individual pentru substanţele specificate, la 50% din valoarea parametrilor din anexa nr. 1.

2.2. Pentru concentraţia ionilor de hidrogen metoda de analiză trebuie să poată măsura o concentraţie egală cu CMA, cu o acurateţe şi o precizie de 0,2 unităţi de pH.

3. Parametrii pentru care nu sunt specificate performanţele metodelor de analiză:

– Carbon organic total

– Culoare

– Gust

– Miros

– Turbiditate*)

*) Pentru monitorizarea turbidităţii în apa de suprafaţă tratată metoda de analiză trebuie să măsoare cel puţin concentraţii egale cu valoarea parametrilor (CMA), cu o acurateţe şi o precizie de 25%.


OBSERVATIE: Daca o comparam insa cu vechea lege a apei din perioada comunista vom constata ca multi parametri au fost modificati dar in sensul scaderii calitatii apei potabile (avantajele aderarii la UE) si acest lucru este usor vizibil atat din punct de vedere al gustului cat si al mirosului.

 

Conform ziarului Adevarul remedierea situatiei se poate realiza doar daca se vor lua masuri privind:

 

1. Evaluarea stării ţevilor din blocuri.

2. Testări aleatorii în reţea la robinetele consumatorilor şi nu la puncte fixe, cum se face acum.

3. Obligarea asociaţiilor de proprietari să schimbe conductele în cazul în care se dovedeşte că apa este de proastă calitate. 4. Iniţierea unui program prin care asociaţiile să fie susţinute să-şi schimbe ţevile uzate, după modelul termoizolării blocurilor.

5. Introducerea filtrelor de purificare a apei. Singura solutie la indemana fiecarui cetatean constient de gravitatea situatiei.

6. Obligarea restaurantelor şi instituţiilor de a avea filtre de purificare care să permită clienţilor şi angajaţilor să consume apă de la robinet fără a-şi pune în pericol sănătatea.

Dar cum investitii nu se vor face prea curand este la latitudinea fiecaruia sa ia exact ce masuri doreste. Este in joc doar sanatatea lui si a celor dragi!

 

Sfatul meu e relativ simplu: apelati la solutii eficiente si dovedite stiintific de filtrare a apei potabile in vederea consumului.

Filtre sunt destule pe piata, de la chinezarii ieftine la solutii ingenioase, de la produse netestate la solutii riguroase, stiintifice, iar reclama ce le insoteste e adeseori extrem de inselatoare.

Apelati la adevaratii specialisti ori de cate ori va decideti sa achizitionati astfel de sisteme de filtrare pentru a evita orice neplaceri.

Acest articol deschide de fapt o miniserie de articole de prezentare a solutiilor ce includ filtre de calitate, atestate si verificate stiintific si practic, prezente pe piata romaneasca.

Digg This
Advertisements

Legea vaccinarii – vaccinuri interzise … la altii!

Acest penultim articol vine intrucatva ca o incheiere a miniseriei dedicate proiectului legii vaccinarii, proiect initiat de Ministerul Sanatatii. Aceasta situatie paradoxala, in care o lege incalca drepturile stipulate printr-o alta lege, anterioara celei in discutie, situatie tipica unei societati aflate in degringolada morala si in descompunere fizica, a stat la baza deciziei de a prezenta si cateva din cazurile de vaccinuri care, desi se regasesc pe piata din Romania, in unele tari mai mult sau mai putin civilizate au fost daca nu total, macar partial interzise de la import, publicitate si / sau comercializare.

Publicitatea inselatoare a industriei medicamentelor, plina de minciuni flagrante, a devenit aproape unicul mod prin care se vand medicamentele de uz general dar si vaccinurile cu probleme. Lobby-ul acestora este extrem de puternic in asociere cu o coruptie care pare ca are radacini dintre cele mai adanci intr-o societate bolnava, asa cum este in prezent societatea romaneasca. Cu cat reclama este mai agresiva cu atat poti fi mai sigur ca ceva, acolo, undeva, … se ascunde sub diverse masti la fel de inselatoare ca si rezultatele scontate din consumul pastilelor viu colorate.

Conform teoriei din marketing: vinde, vinde, intai vinde si apoi mai vedem … ce facem, ecranele tembelizoarelor se umplu de reclame la medicamente, de din zori si pana-n seara, pe toate canalele, chiar si pe cele care nu au nici o legatura cu subiectul in sine, iar autoritatile asista, cum altfel decat pasiv, asa cum ne-am obisnuit deja de 25 de ani, cum mass media e inundata efectiv de reclama mincinoasa la medicamente, vaccinuri, suplimente, toate insotite de o publicitate la fel de mincinoasa, aproape toate prezentand copii fericiti in diferite ipostaze, rontaind medicamente, de zici ca mai toti suntem “putin bolnavi” si trebuie musai sa ne “tratam” cat mai repede, dand navala in farmacii si cumparand la oferta, supraoferta chiar megaoferta, medicamente, cat mai multe medicamente, cat mai variate, cat mai viu ambalate si colorate, ca doar asa devenim suficient de sanatosi ca sa putem munci eficient pentru a putea cumpara si alte medicamente si tot asa, pana ne curatam de tot si scapam de aceasta aiureala, ca doar asa afacerea cu medicamente merge pe spinarea fraierilor. 

Aceasta inca nu-i nimic in comparatie cu bolile inventate, la care autorii descoperirii lor, aflati eventual in pragul mortii, isi fac un “Mea culpa” tardiv si inutil dealtfel, iar audienta lacrimeaza usor si isi ia ramas bun de la el, saracul, ca doar ne-a vrut doar binele, nu-i asa?

Si asa, aceasta lege, aflata in proiect, spune multe din pacate, foarte multe, extrem de multe despre interesul real al autoritatilor romane din domeniul medical. Oare initiatorii nu sunt cumva si ei saracii la randul lor stimulati de farmecele corporatiilor din domeniu? Acelasi tip de interes, cu care ne-am obisnuit deja, ii caracterizeaza cand vine vorba si de viitorul nostru, de viitorul destul de fragil in acest moment al acestei tari si de care autoritatile se intereseaza in egala masura. Pana cand? Probabil ca pana atunci cand iar vor avea nevoie de votul nostru al tuturor, ca doar anul ce vine e an electoral, nu-i asa?

Din pacate, marea majoritate a acestor vaccinuri, in cazul in care proiectul legii vaccinarii va deveni lege, trecand asa cum ne-am obisnuit de ceva vreme prin Parlamentul Romaniei fara nici un amendament, discutie sau propunere, noua lege devenind astfel obligatorie pentru toti, fapt ce va afecta intr-o masura mai mare sau mai mica fix viitoarea generatie a Romaniei. Dar, cum noua ne place sa ne jucam cu focul, de ce nu? Cum avem o natalitate infloritoare, o mortalitate infantila redusa, si o rata a deceselor extrem de mica, populatia fiind majoritar formata din tineret, asta chiar nu va constitui o problema. Sau situatia e viceversa? Si atunci chiar avem o problema! Majora.

Sa revenim insa la scopul initial si sa vedem cum au tratat in mod diferit problema unor vaccinuri controversate diverse autoritati din tari mai mult sau mai putin dezvoltate, ca sa vedem pe unde ne situam de fapt!

 

A. Vaccinul Rotarix (GSK – USA)

1. SUA

Administratia americana de control al alimentelor si medicamentelor (FDA) recomanda medicilor suspendarea prescrierii vaccinului Rotarix pe o perioada de sase pana la opt saptamani, pentru a analiza riscurile administrarii tratamentului, administrat bebelusilor impotriva rotavirusului, dupa ce un grup de experti europeni a descoperit in acesta un virus care apare de obicei la porcine.

In SUA Rotarix este unul dintre cele doua vaccinuri existente pe piata impotriva rotavirusului, care provoaca diaree si stari de voma la nou-nascuti. Vaccinul este produs de GlaxoSmithKline, a fost aprobat in Uniunea Europeana in 2006, iar doi ani mai tarziu in Statele Unite. Autoritatile sanitare americane au anuntat ca peste 30 de milioane de copii din intreaga lume au fost vaccinati cu Rotarix.

Reprezentantii companiei farmaceutice au anuntat ca GSK a notificat agentiile de reglementare din intreaga lume (Administratia de Control al Alimentelor si Medicamentelor, Agentia Europeana a Medicamentului si Organizatia Mondiala a Sanatatii) despre prezenta unei componente din virusul circovirus in Rotarix, dar mai spun ca acest virus nu se multiplica la oameni si nu exista informatii potrivit carora ar produce boala la om.

Potrivit GSK, Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si-au facut publice pozitiile, precizand ca prezenta componentei din circovirus in Rotarix nu afecteaza raportul beneficiu – risc al vaccinului si nu au recomandat specialistilor din sanatate din Europa schimbarea modului de utilizare pentru Rotarix.

Potrivit GSK, vaccinul a fost distribuit in doar 69 de milioane de doze la nivel mondial.

2. Europa

Conform Agentiei Europene a Medicamentului, a fost confirmata existenta unui virus de tip porcin in componenta vaccinului antidiareic Rotarix.

Acest virus insa, nu a cauzat, pana acum, probleme medicale nici oamenilor si nici animalelor. Vaccinul, produs de GlaxoSmithKline, a fost aprobat in Uniunea Europeana in februarie 2006. Compania neaga insa acuzatiile si spune ca cei care isi administreaza vaccinul nu se supun niciunui pericol.

Rotarix este un vaccin administrat pe cale orala, disponibil in doua variante: pulbere sau lichid. Medicamentul se utilizeaza la sugari incepand de la varsta de sase saptamani pentru a-i proteja impotriva gastroenteritei, cauzata de rotavirus.

3. Romania

Vaccinul Rotarix, care se administreaza sugarilor si este folosit si in Romania, a fost deja interzis in SUA, iar specialistii europeni analizeaza varianta interzicerii lui si in cadrul UE. In Romania el nu este pe lista vaccinurilor abligatorii, insa se poate achizitiona fara reteta din farmacii, pretul lui nefiind, insa, foarte accesibil. Cine raspunde? ANM-ul probabil in zilele de sambata si duminica ale fiecarei luni …

 

B. Vaccin antigripal (Novartis)

1. Europa

Doar 6 (sase) țări din Europa au interzis utilizarea si importul vaccinului după ce particule mici au fost găsite in solutie.

Sase  țări europene au comandat o interdicție temporară privind importul sau utilizarea unor vaccinuri impotriva gripei produse Novartis, Austria, Franța, Germania, Italia, Spania și Elveția limitand utilizarea Fluad sau Aggripal, sau a ambelor, asta după ce compania a raportat apariția de particule mici în vaccin  autorităților italiene. Oficiali din domeniul sanatatii italiene au precizat faptul ca Novartis a cunoscut aceasta problema inca din iulie, dar le-a notificat abia la sfarsitul lunii octombrie. Purtătorul de cuvânt al Novartis Eric Althoff a refuzat sa precizeze in conferinta de presa cât timp gigantul farmaceutic din Basel, Elvetia a așteptat pana sa vina în fața autorităților si sa faca intampinarea. Într-un e-mail, Althoff a declarat că “odată ce a fost văzuta abaterea, o anchetă a fost începută și concluziile au fost împărtășite cu Ministerul italian al Sănătății.” Alte vaccinuri impotriva gripei sunt disponibile in tarile afectate, dar blocajele de livrare sunt de asteptat in unele regiuni.

2. Canada

Autoritatile canadiene au reactionat identic cu cele europeene!

3. Romania

Autoritatile romane nu au descoperit absolut nimic in neregula, si asta desi vaccinul s-a aflat pe piata inca de la inceput, iar Novartis nu a facut nici o informare oficiala ministerului roman al sanatatii, nici macar in extremis. Deci putem spune ca dozele care au ajuns in Romania sunt “perfecte” probabil. Conform principiului: “Hotul neprins este negustor cinstit”!

 

C. Gardasil & Cervarix (Merck & GSK)

1. Franta, Anglia

Franța considera campania premiata de publicitate pentru Gardasil ca fiind falsă și înșelătoare. Un raport recent de știri susține că a existat un val de publicitate falsă al companiilor Merck și GlaxoSmithKline pentru vaccinurile lor anti HPV. SANEVAX a trimis un comunicat de presă în care se raporteaza că in întreaga lume vaccinurile HPV au beneficiat de publicitate falsa. Ei afirmă că, ca urmare a publicității false, Franța a interzis publicitatea pentru Gardasil și multe reclame pentru Cervarix au fost eliminate în Marea Britanie.

Pe 31 august 2010, Franța a interzis complet publicitatea pentru Gardasil ca vaccin anti-cancer în toata țara. Astfel la anuntul Gardasil, o victimă mai puțin a cancerului de col uterin “, Franța, spune’NU’ deoarece interzice anunțurile Gardasil declarând: “În mijlocul furtunii din mass-media in jurul vaccinurilor HPV, presa tradițională a rămas tăcuta în multe probleme critice, nu în ultimul rând a ramas tacuta pe data de 31 august 2010, cand în Franța a fost publicat raportul. De la acea dată, partener de marketing al Merck pentru vaccin Gardasil, a fost compania Sanofli-Pasteur, fiind interzis în mod oficial de la publicitate vaccinul Gardasil pentru prevenirea cancerului de col uterin în toata Franța. Conform documentației publice, directorul general al Agenției Franceze pentru Siguranța Produselor de Sănătate (AFSSAPS) a fost găsit drept sponsor al mai multor anunțuri in favoarea Gardasil, ceea ce reprezinta o încălcare directă a Codului de sănătate publică franceză”.

2. SUA & Europa (restul tarilor)

Acest vaccin nu este interzis in Statele Unite ale Americii asa cum s-a vehiculat cu ceva timp in urma in mass media si este un vaccin autorizat de: FDA (Agentia americana pentru Siguranta Alimentelor si a Medicamentelor), EMEA (Agentia Europeana a Medicamentului) care opereaza pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

2. India

De asemenea, India a avut probleme cu anunțurile vaccinului anti HPV. În decembrie 2009, autoritățile indiene au considerat că publicitatea GlaxoSmithKline a fost menita sa induca în eroare publicul dat fiind modul în care acest producator a facut publicitate Cervarix-ului. Autoritatea de control general in India in materie de medicamente sau IBF; Autoritatea de Reglementare a medicamentelor din India a atras atentia companiei GlaxoSmithKline PLC (GSK) pentru ceea ce ei au numit propagare “ilegala” a vaccinului impotriva cancerului de col uterin Cervarix, prin mass-media.

Ei au declarat ca în momentul în care GlaxoSmithKline a inceput campania de publicitate in vederea promovarii, au apărut în diferite ziare și pe canalele de televiziune anunturi conform carora vaccinul a fost eficace impotriva cancerului de col uterin și aceasta contravine prevederilor legilor indiene in materie de medicamente. IBF a declarat ca in conformitate cu legile in vigoare nu se permite nici o pretenție de a preveni sau vindeca bolile prevazute in textul legii, care include cancerul și totusi anunțurile au spus nu doar acest lucru. În conformitate cu Legea medicamentelor și cosmeticelor, medicamentele vândute în baza de prescriptie medicala nu pot fi promovate și acest lucru include si vaccinurile. India permite doar publicitate pentru medicamente uzuale (OTC).

2. Romania

In privinta profilului de siguranta a vaccinului,  acesta este, bineinteles, autorizat de Agentia Nationala a Medicamentului. Daca nu avea autorizatia nu am putea sa avem campanii de vaccinare, nu-i asa?

La noi chiar nu este nici o problema cu acest vaccin, asta in viziunea autoritatile care il promoveaza asiduu inca in mediile atat de neinformate din Romania, in privinta esecurilor, urmarilor, lipsei de fertilitate, etc. De ce? Cum de ce? Pentru ca, in fond, in joc, sunt interese mari, extrem de mari. Simplu. Am fi cu adevarat unici daca l-am si legifera prin noul proiect de lege! Cine stie?

 

D. Prevenar & ActHIB (Pfizer & Sanofi – Aventis)

1. Japonia

Doua vaccinuri produse de Pfizer si Sanofi-Aventis, interzise dupa ce patru copii au murit. Autoritatile japoneze au suspendat utilizarea a doua vaccinuri produse de companiile farmaceutice Pfizer si, respectiv, Sanofi-Aventis, pentru a investiga o posibila legatura a acestora cu moartea a patru copii. Vaccinurile sunt Prevenar produs de grupul american Pfizer, folosit impotriva pneumoniei si ActHIB al firmei franceze Sanofi-Aventis, care previne meningita bacteriana, a anuntat Ministerul Sanatatii citat de presa internationala. Dintre cei patru copii mici, cu varsta mai mica de doi ani si care au murit intre 2 si 4 martie, trei au murit la trei zile dupa administrarea ambelor vaccinuri acum interzise. Doi dintre ei au primit, de asemenea, vaccinul DTP. Al patrulea copil, in varsta de un an, a fost vaccinat cu Prevenar si DTP in ajunul mortii sale. Ministerul a spus ca unii dintre acesti copii au suferit de diverse afectiuni. Prevenar ca si ActHIB sunt comercializate in Japonia de aproximativ doi ani si au fost injectate la aproximativ 1,5 milioane de copii. Autoritatile investigheaza o posibila legatura intre administrarea celor doua vaccinuri si moartea copiilor.

2. Europa

Comitetul pentru produse medicamentoase de uz uman (CHMP) a hotarat ca beneficiile Prevenar sunt mai mari decat riscurile in ceea ce priveste imunizarea activa impotriva bolilor cauzate de S. pneumoniae, serotipurile 4, 6B, 9V, 14, 18C, 19F si 23F (incluzand sepsisul, meningita, pneumonia, bacteriemia si otita medie acuta) la sugarii si copiii cu varsta de la 2 luni pana la 5 ani. Comitetul a recomandat eliberarea unei autorizatii de introducere pe piata pentru Prevenar. Cu alte cuvinte: “Scapa cine poate!”.

Cele mai frecvente efecte secundare asociate cu Prevenar (observate la mai mult de 1 din 10 pacienti) sunt varsaturile, diareea, pierderea apetitului, reactii la locul de injectie (inrosire, intarire, tumefiere sau durere), febra, iritabilitate, somnolenta si somn agitat. Prevenar nu trebuie utilizat la copiii care pot prezenta hipersensibilitate (alergie) la vaccinul streptococic, la oricare alt ingredient continut de Prevenar sau la toxina difterica (o toxina slabita a bacteriei care cauzeaza difteria). La fel ca in cazul tuturor vaccinurilor, daca Prevenar se utilizeaza la bebelusi nascuti foarte prematur, exista riscul ca acestia sa prezinte apnee (scurte intreruperi ale respiratiei). Respiratia acestora trebuie monitorizata pana la trei zile dupa vaccinare.

Comisia Europeana a acordat Wyeth Lederle Vaccines S.A. o autorizatie de introducere pe piata pentru Prevenar, valabila pe intreg teritoriul Uniunii Europene, la data de 2 februarie 2001. Autorizatia de introducere pe piata a fost reinnoita la data de 2 februarie 2006.

3. Romania

La noi autoritatile nu investigheaza nimic decat probabil doar statistic, de aceea si suntem pe un binemeritat prim loc in Europa si tot la fel de binemeritat loc fruntas in lume la numarul deceselor infantile! Pentru ca lor, autoritatilor romane, chiar nu le pasa!

 

***

 

Exista dovezi puternice ca vaccinurile sunt mult mai periculoase atunci când sunt administrate în asociere, decât atunci când sunt injectate separat si la un interval de timp rezonabil. Iar pretul real il reprezinta din pacate tocmai suferinta umana!

Daca vaccinurile sunt atat de sigure, atunci de ce atât de multi copii mici perfect sanatosi brusc colapseaza în autism, la numai cateva ore sau zile dupa vaccinarea multipla? De ce este acest leziuni neurologice reprezinta un fenomen global, care aproape intotdeauna apare la copiii care sunt vaccinati? De ce sunt copiii nevaccinati cu mult mai sanatosi, mai energici, mai inteligenti si mai imuni la boli infectioase?

Industria Big Pharma nu vrea sa va puneti aceste intrebari. Voi ar trebui doar sa acceptati propaganda lor, publicitatea mincinoasa adica, sa va luati dozele de “sanatate” prin vaccin si sa va intoarceti cat mai regulat pentru mai mult, si asta an dupa an. În cazul în care copilul dumneavoastra se imbolnaveste de autism, aceasta vina vi se datoreaza in exclusivitate (mostenirea genetica), si nu este nicidecum a lor (asa dupa cum afirma ei insisi in cazurile grave).

Daca copilul dumneavoastra intra în coma si moare, nu veti mai avea la indemana nici un fel de recurs legal, deoarece exista deja un precedent extrem de periculos: Curtea Suprema a SUA a facut ilegala actionarea în judecata pentru daune a companiilor producatoare de vaccinuri!

Oare nu cumva, tocmai din “intamplare” in proiectul de lege se va strecura insidios si o astfel de idee, foarte bine fundamentata din punct de vedere legal, astfel incat sa fie inatacabila legal?

Decizia Curtii Supreme a SUA, luata in cazul concret al unei victime atestate a vaccinurilor, arata pana unde a ajuns influenta gruparilor industriale farmaceutice. O asemenea de-responsabilizare juridica a negustorilor de sanatate, a producatorilor de vaccinuri, cuplata totodata cu un mediu academic puternic arondat bugetelor dinspre Big Pharma, cu agentiile statale sau mondiale care promoveaza intens vaccinurile in masa (OMS, de pilda), arata ca cei implicati, politicieni si afaceristi verosi.

Scandalul imens de acum 1 an, creat de ancheta Consiliul Europei, care a aratat cum poate sa lucreze industria farmaceutica manipuland frica oamenilor si docilitatea guvernelor nu pare sa fi lasat deloc urme. Ba, mai mult, in Uniunea Europeana, desi s-a dovedit ca un vaccin e nociv, autoritatea principala ii acorda, in continuare, tot sprijinul …

Epidemiologul si deputatul Wolfgang Wodarg denunta intelegerea de tip mafiot dintre OMS si Big Pharma. Campania de vaccinare a fost in acest caz demarata pe baza unei farse istorice! Medicul si deputatul german Wodarg pune in evidenta foarte multe lucruri dubioase legate de procedeul folosit de OMS pentru a declansa campania de vaccinare impotriva “gripei porcine”. Esenta contestarii ramane faptul ca pandemia este un fals inventat pentru “binele” industriei farmaceutice si spre paguba buzunarului si sanatatii omului obisnuit.

Mai tineti minte moartea extrem de suspecta a actorului Tony Tecuceanu?

“Tristete mare pe platoul de filmare a emisiunii “Cronica Carcotasilor”, de la Prima TV. Tony Tecuceanu, indragitul actor care ii interpreteaza magistral pe Adrian Nastase si pe Gigi Becali, se afla internat in stare grava la Institutul de Boli Infectioase “Matei Bals” din Capitala. El a fost adus la spital in stare de inconstienta, in Ajunul Craciunului, chiar de catre colegul sau, Serban Huidu, fiind diagnosticat de medici cu gripa porcina(!?). Intre timp, actorul a facut pneumonie, suferind complicatii severe la plamani, motiv pentru care, medicii sunt rezervati in privinta sanselor acestuia de a se insanatosi. De mai bine de doua saptamani, actorul se simtea rau, avea simptome de raceala, insa nu s-a gandit nici o secunda ca ar fi putut contracta virusul AH1N1, iar programul incarcat l-a impiedicat sa mearga la un control medical. Se pare ca plamanii lui Toni au fost afectati in proportie de 85%, iar in aceast moment este tinut in viata cu ajutorul aparatelor, aflandu-se in coma”.

Asadar, toata operatiunea declansata, la noi in Romania, de secretarul de stat dr. Streinu Cercel, precum si de perpetuatorii din sistemul politic, sanitar si mediatic, se bazeaza pe un fals grosolan. Mult zgomot pentru un nimic costisitor si foarte riscant pentru sanatatea noastra. Mai mult, asa cum arata si deputatul german, rolul institutiilor sanitare publice de la noi a fost extrem de rusinos in cazul gripei porcine, deoarece a lipsit orice evaluare critica a deciziei de producere si operationalizare a milioane de doze de vaccinuri. In schimb, in Finlanda si Polonia institutiile sanitare si chiar si liderii politici si-au facut datoria, respingand isteria intentionat propagata de OMS. Au existat si in alte tari critici acerbe la nivel oficial (caci la nivelul populatiei in niciun loc nu a fost primit orbeste si cu bratele deschise) fata de isteria pandemiei si a vaccinului, cum ar fi cazul Germaniei, Turciei, iar in Elvetia vaccinurile nu au fost recomandate femeilor gravide. Numai in tara lui Streinu-Cercel parerea critica se cere a fi penalizata … . Mai trebuie sa adaugam faptul ca vaccinul produs la noi in tara nu e lipsit nici el de componentele riscante denumite, la noi, “excipienti“.

Evident ca evenimentul in sine este relevant si arata pana unde a ajuns cardasia dintre guverne si marile corporatii farmaceutice.

Digg This

Legea vaccinarii – avantaje si riscuri

Definitie:

VACCÍN, vaccinuri, s. n. 1. Produs biologic preparat din germeni patogeni sau din secreții microbiene, care se administrează prin injecții sau pe cale bucală unui om ori unui animal în scop preventiv (pentru a căpăta imunitate împotriva bolilor infecțioase) sau curativ. 2. Administrare a unui vaccin (1); vaccinare. 3. (Concr.) Urmă, semn, cicatrice rămasă pe corp în urma administrării unui vaccin (1). – Din fr. vaccin, lat. vaccinus. Cf. it. vaccino. Sursa: DEX ’09 (2009)

Inca de la aparitia primului vaccin s-au format si au coexistat doua tabere pro si contra vaccinare, fiecare adunand dovezi irefutabile legate de unele aspecte ale vaccinarii. Astfel, tabara pro-vaccinare, sustinuta de industria farmaceutica si de unele rezultate “linistitoare” a scos in evidenta doar avantajele campaniilor de vaccinare. Asta in timp ce, cealalta tabara, bine informata, aceasta informatie fiind adunata din miile de orori rezultate in vremea campaniilor de vaccinare, si pe care cealalta tabara le considera doar cifre intr-o statistica aberanta, cazuri lipsite de importanta. Din pacate, tot mai multe somitati medicale reclama legatura directa intre unele vaccinuri si aparitia autismului. Asa ca adevarul este undeva, pe la mijloc.

Inainte de ‘89, populatia Romaniei era vaccinata in urma unor campanii de vaccinare masive, iar fiecare caz beneficia de o atenta supraveghere din partea medicilor implicati. Odata cu instaurarea democratiei, lucrurile au devenit un pic mai complicate, iar aparitia vaccinurilor de tip “n” intr-unul si lipsa personalului medical suficient constituie deja un risc major.

In momentul in care, ai mai multe vaccinuri odata, in conditiile in care ai si personal medical redus si prost platit, aceasta necunoscuta cu mai multi parametri devine imposibil de monitorizat. Nou nascutul are un sistem imunitar extrem de rudimentar, aflat in formare. Daca aplici unul cate unul, toate vaccinurile necesare, cu perioada de urmarire si raportare, stii macar cu ce te confrunti intr-o situatie dificila. Dar ce te faci cand ai de-a face cu un pachet de vaccinuri. Cum urmaresti care din componentele vaccinului este responsabil de urmari? Extrem de greu daca nu chiar imposibil.

De aceea, vaccinarea la pachet ar trebui evitata pe cat posibil atat de cei ce se ocupa de legiferarea unor astfel de initiative, dat fiind riscurile imense la care expui generatia viitoare cat mai ales de catre medicii responsabili.

 

Avantaje campaniilor de vaccinare:

Teoretic vaccinarea reprezinta o modalitate de stimulare a sistemului imunitar pentru a lupta specific cu anumite boli. Marea majoritate a persoanelor care nu sunt vaccinate se va imbolnavi grav la contactul cu microbul care determina acea boala infectioasa, iar forma de boala are risc mare de complicatii si chiar deces. Astfel daca o boala este considerata eradicata se ia decizia intreruperii vaccinarii. Aceasta situatie duce la un risc imens, mai ales daca dupa multi ani, virusul reapare, riscul unei epidemii este imens.

Dintre persoanele vaccinate, teoretic foarte putine se imbolnavesc, iar imbolnavirea imbraca o forma usoara, cu risc foarte mic de complicatii. Unele cazuri au fost dovedite ca fiind contrazise de practica, si multe decese au insotit fenomenul.

In ultimii 50 de ani, vaccinarea a salvat mai multe vieti omenesti decat oricare alta interventie de sanatate. In lume, aproximativ 3 milioane de persoane mor in fiecare an din cauza unor boli ce puteau fi prevenite prin vaccinare.

In ciuda tuturor datelor stiintifice care arata valoarea vaccinarii, numeroase cazuri concrete, care infirma aceste avantaje, circula in randul populatiei din tarile dezvoltate sau mai putin dezvoltate, punand sub semnul intrebarii, valoarea acestui act medical.

In Romania, asa cum arata un studiu realizat in luna martie la nivel national, 1 din 3 persoane are putina incredere in vaccinare , iar 1 din 10 persoane nu are deloc incredere in acest act medical.

 

Dezavantajele campaniilor de vaccinare:

1. Vaccin contra HPV – Gardasil

În compoziţia Gardasilului intră:
– 150 mcg Polysorbat 80. Această substanţă provoacă infertilitate, atacă sistemul imunitar şi poate provoca decesul. Administrată femeilor însărcinate le poate provoca avorturi spontane. Mai multe studii medicale din întreaga lume confirmă faptul că această substanţă este un agent sterilizator, poate provoca apariţia mutaţiilor genetice şi a cancerului.
– 675 mcg de Aluminiu. Este cunoscut gradul mare de toxicitate a acestei substanţe. Aluminiul afectează sistemul nervos al persoanelor cărora le este administrat şi atunci când cei vaccinaţi ajung la vârste înaintate, constituie un factor de risc pentru apariţia demenţei Altzheimer. Aluminiul provoacă degenerarea permanentă a celulelor nervoase.
– 105 mcg de Sodium Borat. Studiile ştiinţifice cataloghează această substanţă ca o otravă deosebit de periculoasă. Ea a fost folosită în trecut pentru dezinfecţie până când a survenit moartea persoanelor care intrau în contact cu substanţa. Efectele adverse ale sodiului borat sunt: starea de vomă, diareea, urticarea, problemele respiratorii, dureri de cap şi insomnii, febră, scăderea tensiunii, scăderea urinării, spasme ale muşchilor faciali, tremur al mâinilor şi picioarelor, stare de confuzie mentală, convulsii şi comă. Efectele pe termen lung nu sunt cunoscute, deoarece până de curând Sodium borat era considerat suficient de otrăvitor ca să se mai pună problema folosirii lui în alimentaţie sau în industria farmaceutică.

hpv

 

 

 

 

 

 

 

HPV

Filmul din spatele pozei prezinta viata unei tinere in varsta de 12 ani inainte si dupa ce a facut aceasta vaccinare. Si evident ca nimeni nu este de vina!

1) In SUA si Canada vaccinul a fost INTERZIS deoarece a produs peste 18 decese si peste 600 de cazuri de alte complicatii grave.

2) Exista peste 8800 de cazuri raportate ca fiind efecte adverse dupa administrarea acestui vaccin. Multe somitati medicale cred ca acestea sunt doar o parte iar multe efecte adverse nu au fost inca aduse la cunostinta autoritatilor medicale.

3) Vaccinul nu este eficient impotriva tuturor tulpinilor de HPV. Este creat pentru a asigura protectia impotriva a patru tulpini din cele 15 raspunzatoare de aparitia si dezvoltarea cancerului de col uterin.

4) Gardasil este considerat ca fiind un vaccin impotriva cancerului dar nu a fost EVALUAT pentru potentialul sau carcinogenetic si genotoxic.

5) Gardasil inca se afla inca in testari privind efectele sale , acestea incheindu-se , cel mai devreme in septembrie 2009.

6) In tarile UE nu se foloseseste !!!

Doua surori din Statele Unite spun ca din cauza vaccinului de prevenire a cancerului de col uterin au devenit infertile si chiar au ajuns la menopauza.

Madelyne Meylor, de 29 de ani, si Olivia Meylor, de 19 ani, spun ca din cauza vaccinului Gardasil s-au trezit cu probleme de insuficienta ovariana iar sansele de a mai avea un copil sunt acum nule.

Vaccinurile Gardasil impotriva virusului HPV care poate duce la cancer de col uterin se fac in trei etape. Madelyne Meylor povesteste ca a avut prima menstruatie la 13 ani. La cateva luni dupa, Madelyne a facut primul vaccin. Dupa prima doza, menstruatia a devenit neregulata, dupa a doua doza, situatia s-a inrautatit iar dupa a treia, fata a fost diagnosticata cu insuficienta ovariana prematura. In timp, Madelyne a descoperit ca a ajuns la menopauza.

Sora sa Olivia a trecut exact prin acelasi etape si, potrivit medicilor, nu exista nici cea mai mica sansa sa mai poata face un copil.

Producatorul vaccinului, Merck and Co, sustine ca starea fetelor nu are nicio legatura cu vaccinul. Totusi, in urma analizelor, a fost exclusa varianta in care vinovate pentru situatia fetelor ar fi alte cauze de ordin genetic.

La noi inca mai sunt destui care, culmea inertiei, inca incearca sa convinga populatia sa aiba incredere in vaccinul Gardasil!

Oare pentru ei nu ar trebui sa existe o lege similara?

 

2. Vaccinarea pentru 5 boli odata a dus la decesul copilului Sebastian Ryan Morley in ciuda faptului ca a fost ingrijit de familie cu personal medical.Sebastian-Ryan-Morley-2

VAERS-e1441463348424Viața celor doi parinti după ce au pierdut un copil iubit si dorit din cauza unei vaccinari multiple este foarte dureroasa. Cu inima grea, acestia împărtășesc povestea lui Sebastian Ryan Morley. Era un băiat sănătos a cărui viață s-a încheiat după o vaccinare aparent de rutina. Precizare: Mama și bunica lui Sebastian au lucrat mulți ani în ambele domenii de asistență medicală veterinare și umane. Ceea ce le-a fost predat în școală le-a facut să creadă ca vaccinurile in cauza au fost administrate în condiții de siguranță, dar este clar ca, de acum incolo ele nu vor mai recomanda vaccinarea nimanui, niciodata. Sebastian a primit simultan vaccinurile pentru DTaP, hepatita B, și Hib. Acest lucru reprezinta de fapt cinci doze de vaccin administrate odata.

Din acel moment organele micutului au inceput sa cedeze, pe rand, creierul s-a inflamat iar decesul a survenit dupa cateva zile de chin si dureri atroce.

Din nou nimeni nu a fost de vina!

 

3. Vaccinarea pentru 7 boli odata a dus la decesul copilului Ja’Liyah Cortize Turner. Copilul a murit in somn la 4 zile dupa ce a fost vaccinat, fara ca ceva sa tradeze ce urma.

JaLiyah-Cortize-Turner2

“După vizita medicului, ea a fost extrem de agitata. A suferit aceleași reacții ca si ultima dată cand a fost la doctor. Am dus-o la camera de urgență în aceeași noapte, si după radiografiile facute ei, ea a început să arda efectiv avand febră mare. Ei au spus că reactia este normala și ne-a trimis acasă.
Ei nu i-a fost administrat nici un medicament la spital și nu i-a dat nici macar pentru durerea evidenta ce o chinuia, deoarece medicamentul ar fi fost inutil, ea fiind prea tânăra. Febră ei în cele din urmă a scazut.
Am continuat cu punerea de prosoape calde pe picioarele ei în zonele în care ei au injectat vaccinurile. Am păstrat bandajele de pe picioarele ei, așa că am să știu exact unde să punem prosoapele calde, chiar dacă urmele si nodulii erau încă prezente.
Câteva zile mai târziu, ea părea să fie mai bine, fiind aparent normală, dar prezenta inca nodulii de la intepaturi, noi avand fotografii cu picioarele ei.
La trei zile după administrarea vaccinurilor toata lumea s-a jucat cu ea, toata seara de joi, cat timp am gătit cina, apoi am mâncat cu toți și ne-am jucat din nou. Am stat până seara târziu, pentru ca în mod normal, la cea ora dormeam. Ne-am adaptat insa la obiceiurile de dormit ale copilului Ja’Liyah, în loc sa o forțâm să doarmă, asa cum s-ar fi întamplat in vremuri normale. La acea vreme, fratele ei mai mare Duke a fost treaz de la 5. El nu a început încă scoala, deoarece școala lui incepe mai târziu, în acest an, așa că a stat alaturi de surioara lui pana a început școala, adica până în august.
La aproximativ 3 A.M. copiii au fost gata de joaca. Am fost la ei, aveam de gând să merg sa pun la culcare fetița,si la fel ea a chicotit cum face ea  în mod normal.
Am schimbat și am hrănit-o apoi am pus-o în pat, si am stat langa ea pana a adormit. Fratele ei a adormit în aceeași cameră.
Vineri dimineață, în jurul orei 7 dimineața, m-am dus acolo pentru a o hrăni și a ii schimba scutecele.

Ea a luat sticla de lapte pe care am adus-o la ea in maini și a zâmbit. După ce am terminat sa o hrănesc, am pus-o în pat lângă fratele ei și m-am dus înapoi la culcare.

Chiar și în timpul zilei, ea abia l-ar lăsa în pace pe fratele dacă acesta nu ii acorda toata atentia ei.
Asta a fost ultima dată când am văzut dragostea mea în viață …
Un pic mai târziu, dupa un timp, m-am trezit, si m-am dus în cameră sa ma uit la ei. Ambii copii dormeau încă profund, așa că am decis sa continui a curăța, spala și ambala prin casa.

Eram gata sa ne mutam, luni, într-un loc mai mare pentru familia noastră în creștere.

Ne-am pus deja toate lucrurile, frumos ambalate in depozitul de jos dar cea mai mare parte a ramas ambalata în casă.
Fiul meu sa trezit.

Am verificat telefonul, era tata, si cand s-a dus la baie a chemat-o pe mama.
După aceea, în jurul orei 10:22, m-am dus înapoi în cameră și am fost încurcați cu Ja’Liyah, gândindu-ne ca ea s-ar fi trezit până acum.

În mod normal, atunci când ne-am năpustit pe pat, ea se misca, dar de aceasta data ea nu a facut aceasta miscare.

 

4. Sentinta data in Italia: vaccinul ROR cauzeaza autism

De mai multi ani incoace, povestile parintilor distrusi au fost asemanatoare. Un copil a fost vaccinat cu ROR (protejeaza impotriva rujeolei, oreonului si rubeolei), sufera de efecte secundare minore precum : temperatura mare, lipsa poftei de mancare iar apoi se instaleaza autismul.

In timp ce pe canalele medicale oficiale se neaga vehement legatura dintre autism si acest vaccin, exista multe pareri contrare. Statisticile arata cresterea autismului corelata in mod alarmant cu introducerea vaccinului ROR. Iar acum o curte de justitie din Italia a dat o decizie in favoarea unor parinti care pretind ca autismul copilului lor a fost declansat de acest vaccin. Aceasta decizie devine astfel o borna importanta in lupta catre sanatate, in aflarea adevarului.

Parintii lui Valentino Bocca au de primit 112,000 Lire sterline de la Ministerul Sanatatii din Italia iar acum au mai cerut in instanta civila inca 800.000 de Lire sterline .

Dar povestea este una tragica. Valentino era un copil sanatos, care se dezvolta normal. Toate astea pana la varsta de 14 luni cand i s-a administrat vaccinul ROR si imediat a inceput sa sufere de diaree. Apoi si-a pierdut interesul pentru mancare iar in cateva zile a pierdut abilitatea de a folosi o lingurita.

Dar ce era mai rau abia avea sa urmeze cand a inceput sa fie agitat noaptea, plangand de durere ore de-a randul. S-a aflat mai tarziu ca suferea de o boala dureroasa a intestinelor care este obisnuita in randul copiilor cu autism. Cu o dieta modificata, fara grau si lactate, a reusit pana la urma sa doarma. Dar simptomele autismului continuau sa se faca vazute si astfel chiar si la varsta de 9 ani el inca nu poate vorbi.

Cazul a avut 3 martori experti care au aprobat faptul ca „exista o probabilitate stiintifica rezonabila ca vaccinul ROR sa fi declansat boala lui Valentino”. Si astfel judecatorul, Lucio Ardigo, a concluzionat ca boala de autism a micutului Valentino este direct legata de administrarea acestui vaccin. Vaccinul ROR are aceleasi ingrediente in Anglia si in Statele Unite.

Se fac presiuni prin DSP-uri asupra medicilor scolari, iar prin acestia asupra conducerilor scolare si asupra parintilor sa se vaccineze cat mai repede toti copiii, fara informarea corecta, fara explicatii, doar prin presiuni, manipulari si amenintari.
Multi parinti au primit acasa o instiintare plina de minciuni si afirmatii abuzive menite sa le smulga o semnatura din care decurge acordul lor pentru vaccinarea copiilor cu ROR.

Amintim ca niciun act medical nu poate fi obligatoriu si ca pentru orice interventie medicala (precum vaccinarea) necesita informarea corecta a pacientului si exprimarea acordului (sau dezacordului) acestuia sau a parintilor acestuia in cazul copiilor(minori) (conform art.13 din Legea 46/2003 privind drepturile pacientului).

Alta minciuna scrisa este ca acest vaccin asigura imunitate definitiva. Dar conform prospectului (http://gsk.ca/english/docs-pdf/Priorix_PM_20081103_EN.pdf ) intre 2 si 4 % din cei vaccinati nu dezvolta deloc anticorpi, iar dupa un an intre 1 si 8% isi pierd imunitatea.

Totusi complicatiile oreionului, spre exemplu, pot fi grave la adultul de gen masculin, ducand la infertilitate prin orheita urliana. Daca imunitatea dobandita prin vaccin se pierde treptat, aproximativ in 9 ani, dupa cum sustin unii autori (Mendelsohn, Ayoub, Null),atunci cel vaccinat poate face boala la varsta adulta, cand complicatiile pot fi grave, pe cand daca nu ar lua vaccinul si ar face boala in copilarie, ar dobandi imunitate definitiva, in mod natural.

Vaccinarea cu ROR pretinde ca asigura imunitate fata de unele boli minore ale coplariei (rujeola, oreion, rubeola), dar expune nejustificat copilul vaccinat la riscul dezvoltarii unor afectiuni grave, unele cu leziuni ireversibile.

Vaccinul ROR poate cauza:

1. autism ; (F. Edward Yazbak, MD -“Autism: Is there a vaccine connection?”- FAAP, 1999; Avinoam Shuper, MD – “Suspected measles-mumps-rubella vaccine-related encephalitis”- Scandinavian Journal of Infectious Diseases, 15 sept. 2010)
2. diabet (tip I), pancreatita ;  (Harris Coulter, Ph.D.- “Childhood Vaccinations and Juvenile-Onset (Type-1) Diabetes” )
3. Sindromul Guillain-Barré; (Grose C, Spigland I.-“Guillain-Barré syndrome following administration of live measles vaccine”- American Journal of Medicine, 1976 Mar;60(3):441-3)
4. encefalita, limfadenopatie, convulsii febrile, reactii anafilactice, purpura trombocitopenica, sindrom Kawasaki, eritem multiform, artrite, meningita, nevrite periferice, mielite, bronsita, laringita, conjunctivite, otita, diaree, anorexie, febra, voma, insomnie (cf. prospectului vaccinuluiROR , varianta PRIORIX )

Vaccinul este unul viu, cu virus atenuat, ceea ce inseamna ca are in compozitia sa tocmai virusurile cauzatoare ale acestor 3 boli, in forma vie, dar atenuata chimic, termic.

Dupa prospect, serul injectat copiilor contine:

– tulpini virale de rubeola, rujeola si oreion, celule din embrion de gaina, celule umane diploide, proteine din ou, neomicina, lactoza, manitol, sorbitol, alanina, arginina, licina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofan, tirosina, valina, acid aspartic, cisteina, cistina, hidroxprolina. (cf. http://www.medicines.org.uk/emc/medicine/2054/SPC/Priorix)

Ar fi interesant sa vedem astfel de cazuri analizate si in Romania. Si ar fi si mai interesant sa vedem de unde ar scoate ministerul asemenea sume de bani ca cele oferite de italieni, mai ales daca numarul cazurilor ar creste brusc, la fel de brusc ca si “sustinatorii” acestui vaccin.

 

5. Programul naţional de vaccinare – abuz şi manipulare la pachet

Schema programului national de vaccinari se aplica fara informarea parintilor privind riscurile si beneficiile, de multe ori cu presiuni din partea medicilor, fara sa fie informati ca ei, parintii, sunt factorul de decizie, fara a urmari reactiile adverse sau a le despagubi.

Schema este:
Primele 24 de ore            1 vaccin   (Hep B)
4-7 zile                           1 vaccin   (BCG )
2 luni                              5  vaccinuri    ( D,T,P, Hep B, VPO)
4 luni                              4 vaccinuri   (D,T,P, VPO )
6 luni                              5 vaccinuri  (D,T,P, Hep B, VPO )
12 luni                            4 vaccinuri  ( D,T,P, VPO )
12-15 luni                       3 vaccinuri  ( R,R,O )
30-35 luni                       3 vaccinuri  (D,T,P )
7 ani (in cls. I)                5 vaccinuri   (D,T, R,R,O )
9 ani (in cls. III-a)            1 vaccin    ( VPO )
14 ani (in cls VII-a)          3 vaccinuri  ( D,T, Rub)
18 ani (in cls XII-a)           1 vaccin  ( Hep B )

Mi se pare efectiv monstruos ca unui copil nou nascut, in intervalul de la nastere si pana la 3 ani, sa-i fie facute 26 de vaccinuri, pana in clasa a II-a 31 de vaccinuri, iar pana la clasa a XII-a 5 vaccinuri, in total 36 de vaccinuri.

Cel mai monstruos mi se pare numarul de 5 vaccinuri odata facut tuturor copiilor de doar DOUA LUNI, lucru care il obliga pe bietul copilas sa-si stoarca sistemul imunitar, aflat inca in stadiul de formare, de toate resursele ca si atunci cand ar avea toate cele 5 boli odata.

Si numarul de 26 de vaccinuri facute pana la varsta de 3 ani mi se pare la fel de ingrozitor, cu atat mai mult cu cat exista voci avizate in lumea medicala care nu recomanda (ba chiar INTERZIC) utilizarea vaccinurilor inainte de varsta de 2 ani, inainte de care se sistemul imunitar nu este complet maturizat si deci nu este deloc recomandabil sa-l expui la aceste adevarate tornade imunitare numite vaccinare in masa, vaccinuri care, de-a lungul timpului, si-au dovedit atat ineficienta cat si nocivitatea, ambele fiind soldate cu mii de persoane afectate.

Oare ce specialisti au recomandat vaccinarea la pachet? Si riscurile cum sunt acoperite? De vorbe probabil! Ca de altceva chiar nu este cazul in acest context.

 

Noul proiect de lege este in contradictie cu legea in vigoare!

Avand in vedere ca vaccinarea copiilor prin Planul National de Imunizare nu este obligatorie, este nevoie, conform drepturilor pacientilor, de Acordul informat al pacientului, in acest caz al parintilor.  Acordul informat al pacientului consemneaza comunicarea intre medic si pacient in conformitate cu nevoile pacientului. Legea care impune “Acordului informat al pacientului” este Legea nr.95/2006, Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului si Ordinul nr.482/2007 al Ministerului Sanatatii Publice.

Pacientul trebuie sa se informeze de la o persoana competenta

Inainte de a refuza sau accepta vaccinarea copiilor, parintii au obligatia de a se informa asupra acestei interventii. In mod firesc, persoanele competente de la care se poate informa cel mai usor sunt: medicul de familie, medicul infectionist sau personalul medical care administreaza vaccinul.

In acelasi timp, pentru a o informare corecta a pacientului, medicii trebuie sa prezinte parintilor informatiile stiintifice intr-un limbaj adecvat, raspunzand eventualelor intrebari sau ingrijorari ale parintilor.

Medicii trebuie sa furnizeze in principiu informatii despre: boala infectioasa prevenbila prin vaccinare, avantajele vaccinarii, compozitia si numarul de doze ale vaccinului, posibilele reactii adverse, conduita de urmat in cazul acestor reactii si data urmatorului consult.

Prin consimtamantului informat parintii isi dau acordul asupra vaccinarii sau isi asuma refuzul acesteia iar medicul trebuie sa respecte aceasta decizie (noua lege sanctioneaza si medicul care se opune sau accepta sa nu vaccineze!)

Prin semnarea Consimtamantului informat, parintii confirma ca au asistat la desigilarea vaccinurilor/seringilor si a acelor de unica folosinta si ca au primit prospectele vaccinurilor administrate.

Prin semnarea acestui document, parintii atesta ca au inteles toate informatiile furnizate de medic si ca, in consecinta, isi exprima acordul informat pentru efectuarea vaccinarii.

In cazul in care parintii nu sunt de accord cu vaccinarea, sunt solicitati sa specifice acest lucru tot sub semnatura, confirmand faptul ca au fost informati asupra consecintelor refuzului (noua lege ii sanctioneaza si pe ei si pe medicii care se opun!).

Medicul reprezinta cea mai credibila sursa de informare

Parintii trebuie sa aiba in vedere ca informarea despre vaccinuri, despre beneficiile sau efectele adverse ale acestora trebuie sa se realizeze de la o persoana competenta, medic de familie sau medic infectionist, si nu numai din surse neoficiale. Medicii incurajeaza informarea din orice sursa, insa insista asupra importantei unei discutii cu un specialist in domeniul sanatatii cu competenta adecvata.

 

In loc de concluzie:

Legea in forma sa actuala trebuie sa contina si pedepse exemplare pentru cei care au recomandat gresit un vaccin, fie el simplu sau multiplu, dar soldat cu consecinte mai mult sau mai putin grave, in cazurile extrem de grave, pedepsele trebuind sa fie similare cu cele ale asasinilor in serie. Si trebuie totodata sa cuprinda si un sistem sau mecanism de eliminare eficienta a vaccinurilor considerate nesigure, a celor insuficient testate, practica testarii direct pe populatie trebuind sa dispara complet din medicina romaneasca.

Pentru ca toti trebuie la un moment dat sa ne asumam responsabilitatea faptelor comise, indiferent de pozitia sociala pe care o avem si toti trebuie sa fim egali in fata ei.

Doar asa legea ar fi intr-adevar corecta si eficienta, daca nu, este doar inca o lege data in favoarea Big Pharma si a celor aflati vesnic in mrejele ei!

O lege corecta ar fi evident si credibila contribuind astfel la sporirea numarului celor ce, considerandu-se suficient protejati si aparati, ar renunta, fie si partial, la convingerile lor. Asta implicand totodata si unele riscuri … .

Dar ar exista macar un cadru juridic clar de rezolvare si solutionare a eventualelor consecinte.

Digg This

Legea vaccinării – propunere legislativa

Evident ca cei ce se afla in spatele acestei legi se “gandesc” deja de ceva vreme, temeinic, am putea spune, la cum si in ce fel sa-i pedepseasca pe părinţii şi medicii care sunt împotriva imunizării copiilor.

In contrapartida aceeasi lege ar trebui sa stabileasca si pedepse, la fel de aspre, daca nu chiar exemplare, pentru cei ce se afla la baza unor decese, mutilari, paralizii, sau alte probleme ce survin in urma vaccinarii unor copii. Pentru ca astfel de cazuri exista! Si pentru ca, in acest caz, copilul nu reprezinta doar o cifra statistica, aceasta nefiindu-i de nici un folos unui parinte care sufera o astfel de trauma mentala!

Argumentele pro si contra vaccinarii ar fi astfel nu doar o problema ce tine de constiinta si pregatirea fiecaruia. Ar deveni o responsabilitate de ambele parti ale baricadei!

 

Fapte:

1. Ministerul Sănătăţii vrea să oblige efectiv părinţii să-şi vaccineze copiii. În lipsa unei adeverinţe care să ateste vaccinarea, copiii nu vor putea să fie înscrişi în mediul de şcolarizare – creşă, grădiniţă sau şcoală. Totodată, se au în vedere şi amenzi pentru părinţii care nu au aceste avize care să ateste vaccinarea, dar care îşi duc copiii în comunitate.

2. Medicii şi asistenţii TREBUIE să susţină vaccinarea copiilor, iar dacă sunt împotriva imunizării, riscă să piardă dreptul de liberă practică, potrivit aceluiaşi proiect. Cam ceausista prevederea dar ce sa ne mai mire in acest colt de rai? Cu alte cuvinte, daca un vaccin este periculos, si dovedit in repetate randuri, ei trebuie sa treaca peste constiinta profesionala si Juramantul lui Hipocrate si sa continue sa recomande utilizarea acelui vaccin! Minunat! Draga Bantustanule, situatia e mai mult decat clara?

“Proiectul Legii vaccinării este finalizat din punct de vedere tehnic şi va fi suspus dezbaterii publice. În proiect sunt şi sancţiuni pentru părinţii care refuză în mod repetat accesul copiilor la vaccinare. Ne preocupă foarte mult atitudinea personalului medical care trebuie să susţină vaccinarea. Pentru cei care se manifestă împotrivă, vom discuta cu Colegiul Medicilor şi cu Ordinul Asistenţilor. S-ar putea să piardă dreptul de liberă practică. Noua lege va asigura accesul continuu la acest vaccin, accesul la informaţie de bună calitate, pentru toţi profesioniştii din sănătate”, a declarat Alexandru Rafila, preşedintele Societăţii Române de Microbiologie. (REALITATEA)

Ce se intampla in cazul erorilor, al vaccinurilor netestate, al vaccinurilor care au lasat o parte din populatie cu o fertilitate scazuta, sau complet afectata, aceasta lege evident ca nu precizeaza.

 

Propunere:

1. Cei ce-si asuma riscul acestor vaccinari fortate sa stabileasca tot prin lege ca in caz de deces a persoanei vaccinate, cei vinovati, “in corpore” sa plateasca cu inchisoarea pe viata, inclusiv cei ce au legiferat aceasta situatie!

2. Pentru cazurile grave, in care copii raman cu sechele mai mult sau mai putin grave, cu paralizii, in incapacitate fizica, mentala, survin amputari, pierderea fertilitatii si asa mai departe sa se stabileasca in mod clar, prin aceeasi lege si pedepsele. Si acestea sa fie si ele la randul lor tot exemplare.

3. Vaccinarile multiple, aplicate in pachete de 5 pana la 8 sau chiar 12 vaccinuri odata, cu care un nou nascut sau un copil sugar avand un sistem imunitar in formare este imunizat sa fie complet si competent monitorizate pe o perioada indelungata, iar medicul din vina caruia au aparut problemele la o anumita varsta sa plateasca pentru acestea in functie de gravitatea si urmarile imunizarii. Pentru ca, exact acestea sunt si cele mai des incriminate vaccinuri, relatari despre acestea aparand in presa din toata lumea si este deja evident ca aici este zona in care apar si cele mai mari probleme. Din momentul in care aceste vaccinuri genereaza probleme si pana in momentul in care se stabileste clar vina, medicul care a facut recomandarea unei astfel de vaccinari sa primeasca direct proportional si o binemeritata perioada de meditatie! Si interzicerea dreptului de a profesa, samd.

 

In acest fel, cei ce au devenit in ultima vreme doar vanzatori de sanatate cu diploma vor avea, pe langa numeroasele beneficii obtinute din recomandarea unuia sau altuia din zecile de vaccinuri existente pe o piata supraaglomerata deja sa-si ia si responsabilitatea ce ii revine, sa isi asume eventualele erorii, iar fapta sa fie urmata in mod firesc de un “”timp de meditatie”, mai scurt sau mai lung, in functie de gravitatea urmarilor la respectiva persoana.

Sa vedem daca, in aceasta situatie, cei ce azi tuna si fulgera pentru vaccinare vor ramane la fel de multi, sustinand in continuare astfel de propuneri legislative.

Cazurile de utilizare a unor vaccinuri netestate suficient sau, mai rau, testate direct pe copiii din anumite zone “cu o natalitate ridicata” ar deveni astfel mult mai sigure pentru noi toti.

 

Efecte: O astfel de situatie, ar determina chiar si pe cei mai reticenti adversari ai vaccinarii sa se supuna si sa accepte vaccinarea. Iar rezultatele s-ar vedea, … in timp. Ca si erorile.

 

Responsabilizarea tuturor celor implicati va da insa cu siguranta exact roadele asteptate, nu-i asa?

 

PS: Vaccinarile “inutile” pentru diversele tulpini de gripa sunt efectiv o gluma sinistra, anuala, tinand cont ca mutatiile tulpinilor sunt deja mult prea rapide pentru a avea un vaccin cu adevarat eficient de la un an la altul, iar perioada de testare ar fi mai mica de 6 luni.

Digg This

Salariu de mizerie, taxe de lux!

O caracteristica post-decembrista majora a societatii romanesti o constituie bataia de joc numita salariu.

Scazut drastic in perioada guvernarii trecute si impozitat de nu mai putin de 400 de taxe, aceasta bataie de joc unica, numita salariu a fost adevarata cauza a saracirii populatiei din Romania. Si a depopularii ei totodata! Iar statisticile sunt mai mult decat relevante, din pacate.

Insuficient sa asigure un acces decent la servicii de sanatate adecvate si totodata permitand doar o alimentatie de calitate indoielnica, multa si mai ales de proasta calitate, pentru ca trebuia sa indeplineasca un criteriu devenit suprem pe plaiurile mioritice: sa fie cat mai ieftina, situatie ce a generat pe langa saracie si o serie intreaga de boli mai mult sau mai putin vizibile dar bine ascunse in statisticile INS-ului, cel atat de bine pazit, boli evident grave si netratabile.

Si asta pentru ca minciuna oficiala care ni se serveste la tembelizoare trebuie sa fie cat mai credibila. Orice minciuna devine credibila cand e bine impanata cu extrem de multe “detalii” fabricate la comanda de cei ce stau in spatele unei manipulari asidue care inunda presa si audiovizualul oficial de mai bine de 25 de ani.

Daca HR-ul post decembrist nu aducea nepotismul si linguseala in marile companii ce incepeau sa vina in Romania proaspat scapata de jegul rosu, salariile ar fi ramas macar in limitele decente ale inceputurilor. Dar acesti manipulatori de marca, fara scrupule, acesti lingai ai noilor stapani,  si-au facut fara discernamant “datoria” de slugi supuse, si au cautat mereu sa aduca pe cineva, care sa accepte sa fie platit mult sub pretul pietii, doar, doar se rupe lantul. Si astfel salariile au inceput sa scada, nu vertiginos dar constant, de la o luna la alta, de la o angajare la alta, in cadrul aceleiasi companii. Si astfel gratie acestor minunati lingai, de marca as putea spune, salariile in majoritatea companiilor au scazut pana la cote de avarie, nemaintalnite in Europa! Bravo, fara aceste cozi de topor ne-ar fi fost mult mai bine. Dar cum padure fara uscaturi nu exista, si-au facut si ei un loc, caldut dealtfel, intr-o mizerie de ei creata si alimentata continuu. Daca vreti revin si cu exemple, unele chiar intens mediatizate, intalnite in diverse imprejurari si care chiar se “mandreau” cu astfel de “realizari”. Aici insa este si vina celor ce au acceptat sa se vanda ieftin, doar, doar sa ocupe un loc. Cu fiecare roman care s-a vandut ieftin tendinta evolutiei salariale a devenit o adevarata batjocura nationala! Aici duce lipsa de educatie, de constientizare a propriei valori, de autoevaluare si control al manipularii. Cand ti-a propus sub cota ta de piata, iesi frumos pe usa si lasa-l pe … de serviciu cu buza umflata! Asta daca vrei sa capeti respect. Regula e valabila si aici dar mai ales afara. Afara, daca te-ai vandut ieftin, ai atras si o lipsa acuta de respect, un dispret fara margini al celor din categoria in care te incadrezi. Asa ca alege respectul si renunta la vanzarea pe nimic, asta daca vrei sa fii si respectat nu doar platit. Daca nu, continua, dar nu te mira de consecinte. Dispretul, odata instalat, se vindeca greu, foarte greu, dar niciodata complet!

Minciuna cu criza a fostului presedinte care ne-a fabricat -o la comanda, artistic,  de nu o mai puteam duce, intens si asiduu mediatizata, a dus la reducerea salariilor si asa destul de mici, aducandu-le la un nivel de subzistenta, prin reducerea lor cu “doar” 25%. Iar populatia vrajita de tembelizor a reactionat ca o leguma fiarta la foc mic, adica deloc.

Si asa marea saracie s-a instalat in Romania. Orice tentativa de a scapa de sub jugul FMI s-a soldat cu demiterea si inculparea ministrului care s-a opus acestei organizatii, prin dosare mai mult sau mai putin fabricate, dar care puteau de la o posta a contrafacere.

Respectul pentru cei ce si-au tocit coatele si au invatat cu adevarat s-a dus si el  pe apa Sambetei odata cu intrarea in functiune a fapricilor de diplome si titluri girate de adevarate … ce s-au perindat cu repeziciune prin functii de conducere la MEN si ARACIS. Si asa a ajuns o batjocura faptul ca tu ai muncit pe branci iar altul a scos banii din teschereaua altora si si-a platit si studiile si titlurile. Iar “profesorii” de … din mai toate institutiile statului au pus si ei vartos mana si au contribuit la scaderea reputatiei tuturor institutiilor de invatamant, institutii care au trecut deja mult sub nivelul celor similare din tarile africane (pentru edificare orice crawler web va sta la dispozitie.

Si tot evident este ca “artizanii” se lafaie linistiti in interminabile talkshow-uri pe la mai toate televiziunile de … . Pentru ca ei deja si-au asigurat salariile de lux si nu-i mai afecteaza nici taxele si nici impozitele pe care noi ceilalti suntem obligati sa le achitam ca sa traim in acest paradis. Ba mai mult, culmea tupeului, multi dintre ei si-au scos si certificate de handicapati sau revolutionari, ca tot erau la superoferta si nu platesc un sfant!

Si asa am ajuns sa ne putem mandri ca avem cele mai mici salarii si cele mai mari taxe din Europa!

Ca sa fie definitiv impiedicata orice relaxare fiscala, nemuritorul de la Banca Romaniei vrea sa-si asigure un control pe veci asupra deciziilor din parlament. Cum de ce? Pentru ca Romania este tara tuturor posibilitatilor, in care toti sociopatii isi pot duce la indeplinire experimentele, pana la capat, iar poporul este complet anesteziat si anihilat, dezbinarea si informarea falsa atingand niveluri halucinante …

Oare pana cand?

Digg This

Preparate instant

De ceva vreme asistam la o reclama deosebit de agresiva la produsele de tip instant si asta pentru ca, din cauza programului incarcat, timpul alocat prepararii hranei s-a scurtat considerabil.

De acest lucru a profitat din plin industria alimentara. Iar metodele prin care s-au pus in vanzare aceste produse au fost de cele mai multe ori discutabile.

De la cafele la ceaiuri, de la supe la ciorbe ciorbe, toate prezentate ca fiind deosebit de gustoase, hranitoare, au invadat micile ecrane, statiile de radio, presa scrisa si panourile publicitare.

In spatele reclamei mincinoase se ascunde de fapt o importanta sursa de boli si suferinte. Si asta pentru ca, aceste produse, sunt departe de ceea ce se afirma prin publicitate, compozitia mai mult sau mai putin declarata pe eticheta afisata, fiind de fapt o valorificare a produselor chimice toxice si extrem de toxice, iar lista acestora creste an de an.

Nevoia de nou impinge la noi aditivi, noi coloranti, la folosirea unor aditivi ce dau dependenta, pacalesc creierul, distrugand sanatatea celor ce, creduli in ideea ca cineva ii protejeaza se arunca efectiv cu capul inainte si achizitioneaza cam tot ce e nou. Iar rezultatele nu se lasa mult timp asteptate din pacate.

Nu intotdeauna ce este prezentat ca sanatos este si bun! Reclama unui produs sintetic prezentat drept natural, desi ilegala este utilizata de aproape toti producatorii obligati sa-si vanda produsele pe o piata deja in declin.

Asa ca fiti cumparatori isteti si pretuiti-va sanatatea!

Digg This

Cine se crede Merkel să ne amenințe cu procese dacă nu îi primim pe imigranții musulmani?

articol de Bogdan Diaconu, Președintele Partidului România Unită

 

Cancelarul Germaniei Angela Merkel se crede, evident, Cancelarul Europei, ca să nu duc comparația mai departe spre vremurile de acum 7 decenii, de tristă amintire pentru Europa. Altfel cum și-a permis cancelarul UNUIA din statele membre UE să le amenințe pe toate celelalte că va iniția proceduri judiciare împotriva țărilor care nu își acceptă cota de imigranți? Cine este, așadar, doamna Merkel să amenințe România, de exemplu, cu procese? Nu e destul că ne dau multinaționalele în judecată să ne ceară miliarde de dolari pentru că nu le lăsăm să ne radă munții și să ne umple de cianură, acum trebuie să ne temem și de procese politice pentru că Germania vrea neapărat să islamizeze Europa?

Dacă Germania are nevoie de muncitori necalificați, prost plătiți și mult munciți și de aceea primește sirieni, e problema ei. Nu o crede nimeni pe Merkel Maica Tereza, mai ales după ce i-a executat silit pe greci, luându-le, de fapt, țara. Ce-i drept, sirienii vor munci în condiții mai avantajoase pentru economia Germaniei decât est-europenii, vor accepta orice li se impune, bani puțini și nu vor face sindicate. Se vor deosebi fundamental de românii care, atunci când patronii nemți nu îi plătesc (au ajuns la mine personal multe cazuri, câte vor mai fi fiind însă), îndrăznesc să-și dea patronii în judecată. Probabil românii cred că sunt europeni și au drepturi…

Sirienii și alți imigranți non-UE nu se cred cetățeni europeni, nu vor cere drepturi, și sunt, deocamdată, dispuși să accepte orice. Mai încolo, când unora le vor displăcea condițiile de trai sau lipsa unei societăți islamice adevărate, nu își vor da angajatorul în judecată, ci îl vor arunca direct în aer. Dacă Germania își permite acest lucru, e treaba ei. Dar să nu vină Merkel să ne spună nouă, românilor, de obligații, după ce fandoseala europenilor de rasă superioară ne-a ținut la coadă la Schengen pe motiv că nu avem pedigree. Acum să-și ia pedigree-ul și să facă ce or vrea cu el, cu Schengen cu tot.

România nu are de ce să împartă povara imigrației cu Merkel, că alte poveri le-am dus singuri și nu ne-a întrebat nimeni de sănătate. Așa încât, Frau Merkel, ia-ți poverile, dacă ții neapărat și ai planuri de viitor pentru demografia și mâna de lucru ieftină a Germaniei, și nu uita că nu ești Cancelarul Europei. Niciun român nu te-a votat ca să vii să ne distribui acum imigranți. Nu răspunzi în fața noastră la vot, nu răspundem în fața ta cu ”poverile”, mai ales că pe ale noastre ni le purtăm singuri, iar europeni devenim numai când avem obligații.

Digg This